Mode:         

Chi tiết tin

Tình hình thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch KT-XH, QP-AN năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2016

Lượt xem: 11464

Phần I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NHÀ NƯỚC NĂM 2015

            Năm 2015 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa VII, dưới sự chỉ đạo của UBND tỉnh, sự hỗ trợ giúp đỡ của các sở, ban, ngành tỉnh và lãnh đạo trực tiếp của Thường vụ Huyện uỷ, sự giám sát của HĐND, UBND huyện đã phối hợp với Mặt trận, các hội, đoàn thể tập trung chỉ đạo điều hành tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN năm 2015, đến nay kết quả đạt được như sau:

            A. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND HUYỆN

            Để đạt mục tiêu, kế hoạch đề ra trong năm 2015, UBND huyện đã cụ thể hoá các chủ trương của cấp trên, của Huyện uỷ, HĐND vào 8 nhóm công tác trọng tâm và phân công các phòng, ban, ngành xây dựng chương trình, kế hoạch để trình UBND huyện phê duyệt, tổ chức thực hiện và thường xuyên theo dõi kết quả qua từng tháng, quý, nên sản lượng các loại cây trồng, vật nuôi cơ bản đạt kế hoạch. Kịp thời củng cố, phân công lại nhiệm vụ cho thành viên UBND và kiện toàn tổ chức bộ máy các phòng, ban, ngành từ huyện đến cơ sở, giữ được sự đoàn kết thống nhất trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được phân công; đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, thể hiện vai trò cá nhân và chịu trách nhiệm trong việc chỉ đạo, điều hành xử lý công việc. Duy trì tốt chế độ họp định kỳ hàng tháng để đánh giá kết quả thực hiện và triển khai kịp thời các chủ trương, văn bản mới của cấp trên. Đã tiếp nhận 3.802 văn bản đến và phát hành 4015 văn bản đi[1], chất lượng nội dung, thể thức đảm bảo theo quy định, trong đó có một số cơ chế tạo điều kiện cho các doanh nghiệp và địa phương phát triển.

Quá trình chỉ đạo tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, dồn sức hoàn thành những chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VII đề ra, nhất là thực hiện ba nhiệm vụ đột phá; xây dựng nông thôn mới; xây dựng Đền liệt sĩ; xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, xã đạt chuẩn quốc gia về y tế và giải quyết các chế độ chính sách còn tồn đọng.... Phối hợp chỉ đạo tốt các hoạt động mừng Đảng, đón Xuân Ất Mùi 2015, Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 đúng quy trình, thời gian quy định. Bên cạnh đó, tích cực quảng bá kêu gọi đầu tư, đào tạo nguồn nhân lực, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh; có nhiều biện pháp tích cực trong thu ngân sách và điều hành ngân sách, đảm bảo chi cho các nhiệm vụ phát sinh và chuẩn bị cho kỷ niệm 30 năm thành lập huyện (1986-2016). Chỉ đạo phát động và sơ kết kịp thời các phong trào thi đua yêu nước; tuyên truyền các luật, pháp lệnh, các văn bản chỉ đạo của cấp trên; đảm bảo tình hình ANCT, TTATXH; duy trì và mở rộng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008. Thực hiện tốt Pháp lệnh dân chủ, chính sách dân tộc, tôn giáo; tổ chức đối thoại doanh nghiệp, đối thoại nhân dân và làm việc với các ngành, các xã, thị trấn để kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc. Chỉ đạo khắc phục kịp thời những hạn chế qua giám sát của HĐND huyện năm 2014.

 Chủ động đăng ký làm việc trực tiếp với UBND tỉnh, các sở, ngành liên quan để tranh thủ sự chỉ đạo, giúp đỡ trong việc thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển KT-XH của huyện. Đồng thời, đã vận dụng linh hoạt và bảo đảm đúng nguyên tắc trong việc tranh thủ các nguồn lực vào quá trình đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, nên hiệu lực, hiệu quả trong chỉ đạo, điều hành của UBND ngày một nâng cao, KT-XH phát triển.

B. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

I. LĨNH VỰC KINH TẾ

1. Về nông, lâm nghiệp, đã tập trung chỉ đạo tích cực và ứng dụng có hiệu quả các tiến bộ KH-KT vào sản xuất, nên tổng sản lượng lương thực có hạt cả năm 13.481,11 tấn, đạt 99,13% NQ, tăng 2,86% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản ước đạt 450,964 triệu đồng (CĐ 2010), tăng 5,54% so với năm 2014. Các loại cây hoa màu khác đạt khá. Tổng kết công tác PCTT&TKCN năm 2014 và triển khai nhiệm vụ công tác PCTT&TKCN năm 2015. Triển khai xây dựng Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Kiểm tra sửa chữa hệ thống thủy lợi phục vụ sản xuất.

Về chăn nuôi, thực hiện tốt các văn bản của UBND tỉnh[2] nên không có dịch bệnh xảy ra. Tổng đàn trâu hơn 3.680 con, đạt 99,48% NQ; tổng đàn bò hơn 11.110 con, đạt 101,95%NQ, trong đó bò lai 8.896 con (chiếm 80,05% tổng đàn); tổng đàn lợn hơn 15.120 con, đạt 108,83% NQ. Triển khai mô hình chăn nuôi lợn thịt thương phẩm tập trung. Thực hiện khá tốt công tác tiêm phòng cho gia súc, gia cầm[3].

Về KTV, KTTT, cao su tiểu điền, đã khảo sát chọn hộ đầu tư phát triển vườn điểm được 35/50 vườn KH; công nhận 01 trang trại. Thực hiện tốt việc hỗ trợ theo các cơ chế, số tiền ước tính 1.900,38 triệu đồng[4]. Trồng mới 0.98/100 ha cao su tiểu điền, đạt 0,98%KH. Tổng kết Nghị quyết 78/2010/NQ-HĐND ngày 18/10/2010 của HĐND huyện về việc tiếp tục phát triển KTV-KTTT trên địa bàn huyện đến năm 2015.

Hoàn thành quyết toán dự án rừng trồng WB3; bàn giao dự án rừng trồng KFW6 cho xã quản lý. Xây dựng phương án QLBVR, PCCCR năm 2015. Khảo sát lập Đề án tiền khả thi đối với dự án KFW9. Sản lượng khai thác gỗ rừng trồng 25.100 m3.  Diện tích trồng rừng sau khai thác 1.627 ha. Tỷ lệ che phủ rừng 55%. Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 17/2015/CT-UBND ngày 18/8/2015 của UBND tỉnh và tăng cường kiểm tra, kiểm soát lâm sản, phát hiện và xử lý 77 trường hợp vi phạm Luật BV&PTR, giảm 16 vụ so với năm 2014, trong đó xử lý vi phạm hình sự 07 trường hợp, giảm 05 vụ so với năm 2014[5]. Tham mưu Huyện ủy sơ kết 05 năm thực hiện CTHĐ số 01-CTHĐ/HU ngày 11/10/2010 của Huyện ủy về thực hiện NQ số 14-NQ/TU ngày 04/6/2010 của Tỉnh ủy Quảng Nam “về tăng cường biện pháp QL, BV&PTR”.

2. CN-TTCN, thương mại - dịch vụ, quản lý thị trường

- Về CN-TTCN, tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp hoàn chỉnh các thủ tục, hồ sơ để đầu tư xây dựng nhà máy. Hoàn thành và gửi tỉnh các thủ tục thành lập CCN Tân An, Quế Thọ, Quế Thọ 2 và xin bổ sung CCN Quế Thọ 3. Giá trị sản xuất CN-TTCN ước đạt 136,049 tỷ đồng (CĐ 2010), vượt 4% NQ, tăng 25,6% so với năm 2014. Sản lượng điện thương phẩm 11,071,828 kWh [6]. Tỷ lệ hộ sử dụng điện 99,17%, tăng 0,47% so với năm 2014. Thực hiện kế hoạch KH&CN và khuyến công năm 2015, giải ngân đạt 100%KH. Tổ chức gặp mặt các doanh nghiệp nhân ngày Doanh nhân Việt nam (13/10).

- Về TM, DV, bảo đảm lưu thông hàng hóa, phục vụ kịp thời nhu cầu tiêu dùng của nhân dân. Giá trị sản xuất thương mại - dịch vụ đạt 560,48 tỷ đồng (CĐ 2010), tăng 2,7% so với năm 2014. Xét cấp giấy ĐKKD được 103 trường hợp. Kiểm tra 518/554 cơ sở SXKD, phát hiện, nhắc nhở 27 cơ sở có dấu hiệu vi phạm, xử phạt hành chính 01 cơ sở, số tiền 03 triệu đồng. Các HTX, THT trên địa bàn huyện hoạt động có hiệu quả nhưng quy mô hoạt động nhỏ lẻ, khó khăn trong việc tìm đầu ra cho sản phẩm. Tổ chức hội chợ, tham gia Hội chợ Khuyến mãi - Xuân Quảng Nam và phối hợp tổ chức Phiên chợ đưa hàng Việt về miền núi huyện Hiệp Đức. Cho phép đặt Văn phòng công chứng tư trên địa bàn huyện.

3. Chương trình xây dựng nông thôn mới và xây dựng Tân An theo hướng đô thị văn minh được tập trung chỉ đạo tích cực. Đến nay, bình quân toàn huyện đạt 9,64 tiêu chí/xã, đối với 3 xã điểm đang hoàn chỉnh các thủ tục, hồ sơ đề nghị tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới theo kế hoạch. Nguồn vốn đầu tư xây dựng nông thôn mới ước giải ngân được 15,53/16,307 tỷ đồng, đạt 95,26%KH. Tổng kết 05 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2011-2015, triển khai phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn huyện. Hoàn thành việc rà soát, lập kế hoạch đầu tư XDCB năm 2016 đối với 03 xã Hiệp Thuận, Hiệp Hòa, Bình Sơn (giai đoạn 2016-2020).

Tập trung chỉnh trang đô thị, làm mới hệ thống panô, áp phích, đèn chiếu sáng, trồng cây xanh tuyến đường nội thị Tân An. Ban hành quy chế quản lý xây dựng theo Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Tân An. Tham mưu Huyện ủy sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/HU, ngày 31/12/2010 của Huyện ủy “về xây dựng thị trấn Tân An theo hướng đô thị văn minh”.

4. Tài nguyên và môi trường, thực hiện giao đất, cấp giấy GCN QSDĐ, chuyển nhượng, chuyển mục đích sử dụng đất, đăng ký thế chấp, xóa đăng ký thế chấp, cấp GCNQSDĐ lần đầu đúng quy định[7]. Điều chỉnh, bổ sung công tác tổng rà soát đất lâm nghiệp. Triển khai kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014. Hoàn thành việc lập kế hoạch sử dụng đất năm 2016 trình tỉnh kịp thời. Thực hiện nghiêm các chỉ thị của tỉnh[8] nên không có tình trạng khai thác khoáng sản trái phép xảy ra. Phối hợp thực hiện khá tốt công tác thu gom và xử lý rác thải. Triển khai thực hiện 100%KH nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường năm 2015 và xây dựng phương án thực hiện năm 2016.

5. Công tác quy hoạch và đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng

Tiếp tục quản lý thực hiện tốt các quy hoạch đã phê duyệt và quy hoạch điều chỉnh chung thị trấn Tân An. Trong xây dựng kết cấu hạ tầng, đã thực hiện đúng quy trình từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư đến kết thúc xây dựng và quyết toán công trình. Tổng nguồn vốn đầu tư XDCB năm 2015 là 98,352 tỷ/121 công trình. Đã khởi công mới 52/52 công trình, nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng 32 công trình. Thực hiện chương trình BTH GTNT năm 2015 được 12,61 km đạt 106% vốn kế hoạch[9]. Tổ chức khánh thành Đền Liệt sĩ (giai đoạn 1,2) với tổng vốn 23 tỷ đồng và đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình chuyển tiếp. Đến nay đã quyết toán 79 công trình, phấn đấu giải ngân XDCB đạt 100%KH. Cấp phép xây dựng nhà ở cho nhân dân được 31 trường hợp. Tổng kết nghị quyết 64/2009/NQ-HĐND huyện ngày 30/11/2009 của HĐND huyện về việc phát triển  BTH GTNT trên địa bàn huyện giai đoạn 2010-2015.

6. Về tài chính, tín dụng

Công tác điều hành thu, chi ngân sách, quản lý công sản, giá cả đúng theo quy định. Tổng thu ngân sách nhà nước năm 2015 là 348.718 triệu đồng, đạt 168,1% so với DT tỉnh giao, đạt 167,2% NQ, bằng 91% so với năm 2014. Trong đó: Thu nội địa: 21.484 triệu đồng, vượt 16,4% so với DT tỉnh giao, vượt 9,8%NQ, tăng 5,2% so với năm 2014. Tổng chi ngân sách huyện, xã: 314.007 triệu đồng, đạt 142,7% so với DT tỉnh giao, đạt 153,2% NQ, bằng 85% so với năm 2014. Thực hiện tốt việc thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giá trị 2.130 triệu đồng/752 hộ dân và 02 tổ chức. Thu các loại quỹ cơ bản đạt kế hoạch[10]. Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết 20/2012/NQ-HĐND huyện về huy động xây dựng Đền liệt sĩ[11]. Thực hiện tốt Luật phòng, chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí, các Nghị quyết của Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2015.

Hoạt động tiền tệ, tín dụng đáp ứng nhu cầu hoạt động chung trên địa bàn huyện. Hầu hết các nguồn vốn vay qua kiểm tra đều sử dụng đúng mục đích và phát huy hiệu quả. Tổng dư nợ NHCSXH huyện 210,905 tỷ đồng[12], không có nợ quá hạn. Tổng dư nợ NHgNN-PTNT 165 tỷ đồng (nợ quá hạn 0,22%), trong đó thực hiện Nghị định 55/2015/NĐ-CP cho cá nhân, hộ gia đình, hộ kinh doanh, các hợp tác xã, chủ trang trại được vay là 105,906 tỷ đồng.

7. Công tác ngoại vụ, quản lý các hoạt động người nước ngoài đúng quy định của pháp luật, có 18 lượt đoàn/82 lượt người nước ngoài đến thực hiện dự án (giảm 05 lượt so với năm 2014); 89 lượt người nước ngoài đi theo hình thức tự do đăng ký tạm trú, tăng 32 lượt; 11 Việt Kiều về thăm thân. Cán bộ huyện ra nước ngoài 02 người. Tiếp nhận viện trợ PCPNN số tiền 156,54 triệu đồng[13], chủ yếu hỗ trợ phát triển giáo dục và nâng cao năng lực cộng đồng. Quản lý và duy trì khá tốt các dự án còn thực hiện trên địa bàn huyện.

8. Thống kê

Hoàn thành niên giám thống kê 2014; điều tra diện tích, năng suất các loại cây trồng năm 2015, điều tra định kỳ và chuyên đề khác. Phối hợp chuẩn bị tốt các chỉ số phục vụ Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020 và hướng dẫn các xã, thị trấn phương pháp tính giá trị sản xuất theo giá cố định 2010 và giá trị thực tế.

II. VĂN HOÁ- XÃ HỘI

1. Về giáo dục, thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua trong ngành đạt kết quả khá tốt[14]. Học sinh hoàn thành chương trình Tiểu học đạt 100%; tốt nghiệp THCS đạt 99,8% và THPT 91,8%. Tham gia dự thi học sinh giỏi đoạt 35 giải cấp tỉnh[15] và nhiều giải khác về hoạt động phong trào. Tổ chức lễ tuyên dương khen thưởng cho 277 học sinh có thành tích tốt trong học tập. Có 230/447 em học sinh thi đỗ ĐH, đạt 51,4% tổng số học sinh TN THPT. Duy trì, mở rộng việc triển khai thực hiện mô hình học mới ở các bậc học và tập trung xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia. Tổng kết hoạt động của Trung tâm HTCĐ và công tác PCGD năm 2014[16]. Kiểm định chất lượng giáo dục có 02 trường đạt chuẩn mức độ 3[17]. Ban hành Kế hoạch phát triển giáo dục năm học 2015-2016, Đề án vị trí việc làm, xác định biên chế sự nghiệp giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016-2020. Tham mưu HĐND huyện sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 33/HĐND về phê duyệt Đề án xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2013-2020. Trung tâm GDTX-HN-DN duy trì tốt công tác đào tạo nghề và phối hợp với các Trường Đại học mở được 2 lớp Đại học với 90 học viên tham gia. Huy động quỹ khuyến học - khuyến tài được 330 triệu, khen thưởng và hỗ trợ khó khăn cho 4.237 lượt học sinh số tiền 300 triệu. Tiếp nhận và trao tặng 89 suất học bổng với số tiền 119 triệu.

2. Về y tế, thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh và tăng cường đầu tư cho tuyến y tế cơ sở, 6/12 xã, thị trấn có bác sĩ về làm việc. Tiếp tục đầu tư xây dựng xã đạt chuẩn quốc gia về y tế, có 2 xã đạt chuẩn quốc gia về y tế[18]. Các hoạt động tuyên truyền giáo dục sức khoẻ, phòng, chống dịch bệnh được đẩy mạnh gắn với thực hiện tốt công tác VSMT, VSATTP, nên không có ngộ độc thực phẩm xảy ra. Hoàn thành chiến dịch tiêm sởi-rubella cho trẻ em từ 1-14 tuổi. Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết 79 của HĐND huyện về thực hiện Đề án 3 công trình vệ sinh [19]. Tham mưu Huyện ủy tổng kết 10 năm thực hiện NQ 46 về "bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân" và tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 54 của Ban Bí thư về "tăng cường sự lãnh đạo công tác phòng chống HIV/AIDS trong tình hình mới". Tổ chức tốt lễ kỷ niệm 60 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955-27/2/2015) và các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia NSVSMT, Tháng hành động vì chất lượng VSATTP năm 2015. Vận động hiến máu tình nguyện đạt 147,7%KH.

3. Công tác DS-GĐ&TE, phối hợp với tỉnh tổ chức điểm Lễ phát động chiến dịch truyền thông SKSS/KHHGĐ năm 2015. Tổng các biện pháp tránh thai đạt 83,3% KH. Có 22/54 thôn, khối phố đăng ký không có người sinh con thứ 3 trở lên còn duy trì chuẩn đăng ký, tỷ lệ người sinh con thứ 3 trở lên 12,7%, giảm 1,1% so với năm 2014; tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 1%. Tiếp tục thực hiện chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020; nâng cao kỹ năng truyền thông về bình đẳng giới và kiến thức về giới cho lãnh đạo và công nhân trong doanh nghiệp. Tham mưu Huyện ủy tổng kết 10 năm (2005-2015) thực hiện NQ 47 về công tác DS-KHHGĐ và Chỉ thị 49 về xây dựng gia đình thời kỳ CNH, HĐH đất nước.

Công tác bảo vệ, chăm sóc bà mẹ và trẻ em quan tâm tích cực[20], tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi SDD về cân nặng 11,34% (giảm 0,16%NQ và 0,88% so với năm 2014); về chiều cao 18,43% (giảm 1,89%). Trẻ em có hoàn cảnh ĐBKK được các cơ quan đỡ đầu. 12/12 xã, thị trấn đạt chuẩn xã phù hợp với trẻ em. Tổ chức các hoạt động nhân tháng hành động vì trẻ em, Quốc tế thiếu nhi 1-6, tết Trung thu và diễn đàn trẻ em cấp xã. Thăm, tặng quà, hỗ trợ đột xuất cho trẻ em với số tiền 126,8 triệu.

4. VH-TT, du lịch và truyền thông, tổ chức tốt các hoạt động thông tin tuyên truyền, cổ động trực quan, VHVN, TDTT chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm, Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020.... Tổ chức tốt Ngày Hội thể thao 3 xã vùng cao gắn với kỷ niệm 55 năm khởi nghĩa Làng Ông Tía. Phối hợp tổ chức thành công giải cầu lông, giải bóng đá CN,VC,LĐ; giải bóng đá vô địch và liên hoan thôn, khối phố văn hóa, tộc họ, gia đình văn hóa năm 2015. Phong trào TDĐKXDĐSVH gắn với xây dựng NTM, đô thị văn minh được đẩy mạnh, có nhiều xã đã huy động xây dựng các thiết chế văn hóa đạt hiệu quả như Bình Sơn, Thăng Phước, Bình Lâm…, qua kiểm tra cuối năm đạt kết quả khá tốt [21]. Tham mưu Huyện ủy sơ kết 05 năm thực hiện Chương trình số 03-CT/HU ngày 16/12/2010 của Huyện ủy về thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 27/7/2010 của Ban Bí thư “về chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội”. Hướng dẫn các xã thành lập Trung tâm VH-TT [22]. Kiểm tra, chấn chỉnh kịp thời các hoạt động văn hoá, kinh doanh dịch vụ văn hoá. Hoàn thành nâng cấp cổng thông tin điện tử và triển khai sử dụng phần mềm Q.office. Công tác thư viện, xuất bản sách, bảo tồn, bảo tàng được duy trì. Tổ chức giao lưu kỷ niệm 10 năm thành lập Câu lạc bộ thơ Sông Tranh và ra mắt tập thơ "Vẫy nắng lên xanh". Các di tích lịch sử văn hoá, lịch sử cách mạng, thắng cảnh được trùng tu đưa vào quản lý, bảo vệ, phục vụ gần 3.000 lượt khách đến tham quan KDT và các thắng cảnh trên địa bàn. Chuẩn bị các điều kiện kỷ niệm 30 năm ngày thành lập huyện (25/02/1986 - 25/02/2016).

5. Hoạt động TT-TH, đã điều chỉnh Quy chế hoạt động Đài TT cơ sở, không ngừng đầu tư trang bị cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng hoạt động để phục vụ nhiệm vụ chính trị và nhu cầu đời sống tinh thần của nhân dân, nhất là đã tổ chức tốt việc tuyên truyền về Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015- 2020. Duy trì tốt các chuyên mục phát thanh, truyền hình, đến nay 85% địa bàn dân cư phủ sóng phát thanh; 65% phủ sóng truyền hình; có 7/12 xã, thị trấn có đài truyền thanh cơ sở, góp phần tích cực trong việc tuyên truyền, đưa chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với nhân dân.

6. Công tác chính sách xã hội, tập trung chỉ đạo tích cực, chi trả kịp thời các chế độ cho các đối tượng chính sách, đã thẩm định và đề nghị tỉnh giải quyết chế độ đối với người tham gia hoạt động cách mạng[23]. Chỉ đạo giải quyết dứt điểm các trường hợp phát sinh sau tổng rà soát chính sách người có công[24]. Tổ chức truy tặng, phong tặng 32 Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng (lũy kế 319 Mẹ); phân công các cơ quan, đơn vị nhận phụng dưỡng 13 Mẹ VNAH[25]; vận động, kêu gọi hỗ trợ xây dựng nhà ở cho 19 Mẹ VNAH, số tiền 950 triệu đồng. Trong tịp Tết, ngày TBLS (27/7) đã tiếp và cấp phát đầy đủ quà của TW, tỉnh,  huyện cho các đối tượng chính sách, đối tượng xã hội, số tiền 2.321,5 triệu. Đón tiếp thân nhân liệt sĩ đến viếng, thăm và quy tập 07 hài cốt liệt sĩ. Triển khai hỗ trợ làm nhà ở cho NCCCM theo QĐ 22 và nhà ở vùng lũ theo QĐ 48 [26].

Các vấn đề an sinh xã hội được giải quyết kịp thời[27], tổng số đối tượng được hưởng BTXH đến nay 2.482 trường hợp. Phối hợp tư vấn giới thiệu GQVL cho trên 850 lao động và đào tạo nghề cho 105 lao động, xuất khẩu 5 lao động. Tham mưu Huyện ủy sơ kết 05 năm thực hiện Chương trình hành động số 02-CTHĐ/HU ngày 20/10/2010 của Huyện ủy về “giảm nghèo miền núi”. Hoàn thành điều tra thông tin Dự án “Tăng cường hệ thống trợ giúp xã hội Việt Nam”. Tiếp nhận và triển khai thực hiện tốt các nguồn hỗ trợ từ các chương trình, dự án, các tổ chức trong và ngoài huyện đối với người khuyết tật, công tác giảm nghèo. Thực hiện kịp thời chính sách khuyến khích thoát nghèo bền vững theo NQ 119 của HĐND tỉnh[28]. Triển khai kế hoạch tổng điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2015 theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015 và giai đoạn 2016-2020 theo phương pháp tiếp cận đo lường nghèo đa chiều. Kết quả sơ bộ tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn cũ 18,27% (giảm 4,99% so với năm 2014), hộ cận nghèo 12,94% (giảm 3,32% so với 2014).

7. Công tác BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, thực hiện tốt việc cấp sổ BHXH, thẻ BHYT và hoàn tất việc chốt sổ theo quy định; đã cấp miễn phí 13.433 thẻ BHYT cho người nghèo và cận nghèo. Tổng thu BHXH, BHYT, BHTN bắt buộc 37.003 triệu đồng, đạt 80.5% KH. Tổng chi các chế độ BHXH 27.557 triệu đồng. Công tác tiếp nhận, quản lý hồ sơ và giải quyết chi trả chế độ chính sách, đau ốm, thai sản chặt chẽ, kịp thời.

8. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền về chính sách dân tộc, miền núi và các chương trình, dự án lồng ghép phát triển KT-XH vùng ĐBKK, vùng cao với tổng kinh phí 16.760 triệu đồng, đã giải ngân 9.534,5 triệu, đạt 56,9%KH[29]. Triển khai phương án TĐC cho 34 hộ dân ở thôn 6 xã Phước Trà và xây dựng hệ thống nước sinh hoạt, đường giao thông, hệ thống điện tại khu TĐC. Các đơn vị, cá nhân nhận đỡ đầu thôn nghèo đã thăm và tặng quà cho thôn, trẻ em đỡ đầu, góp phần cải thiện đời sống đồng bào vùng khó khăn.  Sơ kết 5 năm thực hiện các chính sách dân tộc trên địa bàn huyện giai đoạn 2011-2015, Ủy ban dân tộc khen thưởng 01 người uy tín tiêu biểu và tỉnh công nhận 17 người DTTS có uy tín trong năm 2015. Ban hành Đề án “Nâng cao năng lực, vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số huyện Hiệp Đức giai đoạn 2015-2020”. Phát huy vai trò của Già làng, trưởng thôn, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.

III. CÔNG TÁC NỘI VỤ, NỘI CHÍNH, AN NINH TRẬT TỰ VÀ QUỐC PHÒNG ĐỊA PHƯƠNG

1. Công tác quân sự địa phương, triển khai nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương cấp huyện, xã đúng thời gian quy định. Duy trì nghiêm trực SSCĐ. Hoàn chỉnh các KH xây dựng lực lượng, KH tác chiến, dân quân, quân lực. Tổ chức các lớp tập huấn, huấn luyện cho các đối tượng theo kế hoạch[30]. Tiếp nhận 09 quân nhân hoàn thành NVQS về địa phương. Tổ chức tổng điều tra QNDB và PTKT [31]. Tổ chức giao quân NVQS đủ số lượng và đảm bảo chất lượng (70/70 TN). Thực hiện tốt công tác hậu cần - kỹ thuật, quản lý vũ khí đạn dược từ huyện đến cơ sở. Xây dựng lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ bảo đảm số lượng, chất lượng và có độ tin cậy [32]. Tổng kết 5 năm công tác xây dựng LL DBĐV. Tổ chức diễn tập CH-CQ 1 bên 1 cấp trên bản đồ đạt kết quả khá tốt. Tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2016. Thực hiện tốt công tác tuyển sinh quân sự năm 2015[33]. Phối hợp làm tốt công tác dân vận và quy tập mộ liệt sĩ vào nghĩa trang.  11/12 xã, thị trấn đã xây dựng trụ sở làm việc của Ban Chỉ huy Quân sự. Tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày thành lập QĐNDVN, 25 năm ngày hội QPTD; kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống LLDQTV.

 2. Tình hình ANCT, thực hiện tốt các nghị quyết của Bộ Chính trị về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, ma tuý; bảo vệ an toàn các ngày lễ, kỷ niệm và Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015- 2020. Chủ động đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn có hiệu quả các loại tội phạm. Trong năm, xảy ra 19 vụ - 32 đối tượng vi phạm TTATXH[34]. Tai nạn giao thông xảy ra 9 vụ[35]. Tăng cường tuần tra KSGT, phát hiện 1.458 trường hợp vi phạm, phạt tiền 850 triệu đồng. Công tác điều tra, bắt giam giữ đúng người, đúng tội, tỷ lệ điều tra khám phá án xâm phạm TTXH đạt 88,23% (15/17 vụ), án đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%, án chưa rõ thủ phạm đạt 81,8% (9/11 vụ). Qua điều tra đã thu hồi tài sản trả lại cho người bị hại [36]. Triển khai thực hiện tốt các đề án có liên quan ANTT và ban hành Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của lực lượng Công an viên, bảo vệ dân phố giai đoạn 2015 – 2020”. Đẩy mạnh phong trào TDBVANTQ, tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “khu dân cư tự quản về ANTT”, cơ quan, đơn vị, thôn, khối phố, tổ, hộ an toàn về ANTT, qua phân loại cuối năm đạt kết quả tốt[37]. Tổ chức diễn đàn lắng nghe ý kiến của nhân dân đóng góp xây dựng lực lượng Công an. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân và 10 năm Ngày hội TDBVANTQ.

3. Công tác thanh tra, tiếp dân và giải quyết đơn, thư khiếu nại tố cáo được chú trọng, hạn chế tình trạng gửi đơn vượt cấp và không có điểm nóng xảy ra. Đã tiếp 322 lượt người (cấp huyện 263 lượt, cấp xã 59 lượt), tăng 28,29% so với năm 2014. Nhận 177 đơn, thư khiếu nại, tố cáo và phản ảnh, kiến nghị [38]. Nội dung các đơn, thư chủ yếu về tranh chấp đất đai, BTTH, chế độ chính sách, BTXH,… đến nay, đã giải quyết xong 06/7 đơn khiếu nại và 03/03 đơn tố cáo. Việc nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo cơ bản kịp thời, đúng quy định. Hoàn thành 03/03 cuộc thanh tra hành chính [39] và 05/05 cuộc thanh tra trách nhiệm thủ trưởng trong việc thi hành pháp luật về KN, TC, tiếp dân và phòng, chống tham nhũng.

4. Công tác tư pháp, tổ chức tuyên truyền, giáo dục phổ biến kịp thời Hiến pháp và các nội dung văn bản luật mới được Quốc hội khoá XIII thông qua. Thực hiện tốt "Ngày pháp luật", tổ chức lấy ý kiến góp ý Dự thảo Bộ Luật Dân sự, Bộ Luật Hình sự và triển khai tốt cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2013”, kết quả đoạt giải 3 cấp tỉnh. Thực hiện tốt việc rà soát kiểm tra, xử lý VBQPPL do huyện ban hành và rà soát. Giải quyết kịp thời việc đăng ký hộ tịch, chứng thực. Công tác hòa giải các vụ việc tranh chấp dân sự nhỏ ở khu dân cư đạt  96,35 % vụ việc. Thực hiện tốt việc trợ giúp pháp lý miễn phí cho 86 trường hợp và thường xuyên theo dõi việc thi hành pháp luật, trong năm có 534 trường hợp vi phạm và đã xử lý vi phạm hành chính.

5. Công tác thi hành án, đã có nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả thi hành án. Tổng số việc thụ lý 239 việc với số tiền 416.071.000 đồng, tăng 27 việc ( 12.73%) và giảm 152.201.000 đồng (26,78 %) so với năm 2014. Trong đó có điều kiện thi hành 229 việc với số tiền  225.279.000 đồng, đã thi hành xong 229 việc (đạt 100 %), tăng 23  % so với chỉ tiêu giao.

6. Công tác xây dựng chính quyền, phục vụ chu đáo các kỳ họp HĐND huyện khóa VI, các đoàn kiểm tra của tỉnh và phối hợp chỉ đạo tổ chức thành công thí điểm Đại hội Đảng bộ huyện, xã nhiệm kỳ 2015-2020. Công tác quản lý, đào tạo, tuyển dụng, nâng ngạch, nâng lương, bổ nhiệm ngạch, kỷ luật công chức, giải quyết chế độ nghỉ hưu đúng quy định. Triển khai thực hiện Đề án 500, đã tuyển chọn 8 học viên khóa IV và tiếp nhận phân công công tác cho 5 học viên khóa III. Củng cố bộ máy chính quyền từ huyện đến cơ sở, kiện toàn BQL các DAĐT XDCB huyện; tiếp nhận  TT GDTX-HN&DN từ tỉnh về huyện và bàn giao TTPTQĐ, Văn phòng ĐKQSD đất từ huyện về tỉnh quản lý. Tổng biên chế cấp huyện đến nay 651 CB,CC; cấp xã  456 CB,CC, người hoạt động không chuyên trách. Ban hành Quy chế phối hợp hoạt động giữa HĐND, UBND với UBMTTQVN huyện; quy chế hoạt động của BQL chợ Hiệp Đức. Thực hiện tốt Pháp lệnh 34 về thực hiện dân chủ ở cơ sở, Quy chế văn hóa công sở, Chỉ thị 22 của UBND tỉnh. Duy trì hiệu quả công tác CCHC và mở rộng quy trình ISO 9001:2008. Ban hành kế hoạch khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, công dân về cơ chế "một cửa". Thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ. Sơ kết 03 năm (2013-2015) thực hiện chương trình phát triển thanh niên tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2013-2020; 05 năm (2011-2015) thực hiện công tác dân vận khéo. Thực hiện tốt công tác QLNN về tôn giáo và hướng dẫn các Hội xã hội đại hội hết nhiệm kỳ đúng quy định. Phối hợp tổ chức tốt việc tiếp xúc cử tri giữa đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp với cử tri của huyện.

Tổng kết điển hình tiên tiến giai đoạn 2010-2014, biểu dương khen thưởng 24 tập thể, 40 cá nhân có thành tích tiêu biểu. Tổng kết công tác thi đua- khen thưởng năm 2014, thi đua chào mừng Đại hội Đảng các cấp và phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2015, thi đua chào mừng kỷ niệm 30 năm ngày thành lập huyện  [40]; gắn biển cho 03 công trình XDCB hoàn thành chào mừng Đại hội Đảng các cấp[41]. Thủ tướng Chính phủ tặng Kỷ niệm chương bị tù đày cho 41 trường hợp và có 2 xã, 2 cá nhân được phong tặng danh hiệu AHLLVTND [42].

Tóm lại, trong năm 2015, các cấp, các ngành từ huyện đến cơ sở vừa tập trung chỉ đạo Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, vừa khắc phục khó khăn, tập trung đẩy mạnh việc hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VII đề ra với nhiều giải pháp tích cực, hiệu quả; nhất là tập trung thực hiện ba nhiệm vụ đột phá; xây dựng 3 xã điểm đạt chuẩn nông thôn mới; xây dựng Đền Liệt sĩ và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đi vào hoạt động ổn định. Tổ chức nhiều hoạt động VH,VN, TDTT chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm, Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020. Tăng cường quản lý nhà nước về thu, chi ngân sách, đầu tư xây dựng, giải quyết những vướng mắc về đất đai. Tổ chức tốt công tác dạy và học, áp dụng mô hình học mới, xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia; nâng cao chất lượng phong trào xây dựng đời sống văn hóa. Giải quyết kịp thời các chế độ chính sách, vấn đề an sinh xã hội, ổn định đời sống nhân dân; giữ vững tình hình ANCT, TTATXH. Chỉ đạo tốt công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp dân, giải quyết các đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân đúng quy định của pháp luật. Phối hợp chỉ đạo tốt Đại hội Đảng cấp huyện và xã đúng quy trình, thời gian quy định. Duy trì khá tốt nền nếp hoạt động của các cơ quan, xã, thị trấn và việc thực hiện quy chế dân chủ ở xã, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp. Đến nay có 18/19 chỉ tiêu cơ bản về KT-XH đạt KH đề ra.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn những hạn chế, đó là:

- Công tác tuyên truyền triển khai, quán triệt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là các cơ chế, chính sách có nơi chưa sâu kỹ. Việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” kết quả còn chung chung, chưa thể hiện rõ nét bằng những việc làm cụ thể.

- Công tác kiểm tra thực hiện các cơ chế hỗ trợ phát triển sản xuất và các nguồn vốn hỗ trợ phát triển sản xuất chưa kịp thời. Cao su tiểu điền ít phát triển, có nơi còn phá bỏ[43]; xây dựng vườn điểm, vườn có hiệu quả kinh tế đạt thấp. Các HTX chuyển đổi theo Luật Hợp tác xã còn chậm. Công tác quản lý bảo vệ rừng, quản lý đất đai chưa chặt chẽ, còn để xảy ra phá rừng, cháy rừng. Giao quyền sử dụng đất lần đầu cho 3 xã vùng cao còn chậm. Giải ngân một số chương trình, dự án đầu tư ở vùng cao, vùng khó khăn chưa kịp thời[44]. Thu nợ đóng góp XDCSHT không thực hiện được. Công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch, quản lý đô thị thực hiện chưa tốt. Triển khai đầu tư xây dựng lò giết mổ tập trung chậm. Huy động nguồn lực trong nhân dân xây dựng Đền Liệt sĩ còn thấp. Công tác quản lý thu chi ngân sách ở một số đơn vị chưa tốt, còn xảy ra tình trạng tham nhũng, lãng phí.

- Trên lĩnh vực văn hóa xã hội, chất lượng giáo dục mũi nhọn chưa cao, triển khai mô hình học mới ở bậc THCS lúc đầu còn lúng túng, vẫn còn học sinh bỏ học[45]; triển khai kế hoạch hoạt động hè chưa kịp thời; hiệu quả hoạt động của TT HTCĐ và huy động xã hội hóa ở một số lĩnh vực chưa mạnh; tiến độ làm nhà theo QĐ 22/QĐ-TTg còn chậm; có nơi bình xét hộ nghèo chưa chính xác. Công tác quản lý hành nghề y, dược tư nhân chưa chặt chẽ, công tác chẩn đoán bệnh có lúc chưa chính xác, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân chưa chu đáo; việc đôn đốc giải quyết chế độ chính sách ở cơ sở có lúc chưa kịp thời; chất lượng của thôn, khối phố văn hóa chưa bền vững.  

- Chỉ đạo công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật chưa sâu. Phong trào TDBVANTQ ở một số nơi thiếu vững chắc, nhận thức về pháp luật của một bộ phận nhân dân chưa cao, nhất là trong thanh thiếu niên, nên tình hình tai tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật, nhất là vi phạm trật tự ATGT, TTATXH, trộm cắp tài sản còn xảy ra; tai nạn giao thông có xu hướng gia tăng. Công tác trực SSCĐ ở một số xã chưa bảo đảm quân số. Các tệ nạn xã hội vẫn còn diễn biến phức tạp nhưng biện pháp chỉ đạo khắc phục chưa kiên quyết. Xử lý, giải quyết kiến nghị qua đối thoại, tiếp công dân ở một số ngành, xã, thị trấn chưa kịp thời.

- Công tác quản lý điều hành của UBND huyện đôi lúc còn chậm trễ, chưa nắm hết tình hình, thiếu thông tin về những vụ việc đã giao cho các đơn vị xử lý. Triển khai thực hiện các chương trình, báo cáo, đề án, kết luận của huyện ở một số ngành, xã còn chậm và thiếu đồng bộ nhưng chỉ đạo khắc phục chưa kịp thời, triệt để [46]. Việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính nhà nước của một số cơ quan, đơn vị chưa nghiêm[47]. Công tác phối hợp giữa các các ngành, xã, thị trấn đôi lúc chưa chặt chẽ, thiếu đồng bộ, còn nhiều lúng túng[48]. Trách nhiệm nêu gương, ý thức chấp hành và sử dụng thời giờ của một bộ phận CB,CC,VC trong thực hiện nhiệm vụ còn hạn chế, làm ảnh hưởng đến chất lượng công tác và uy tín của cơ quan Nhà nước cũng như CB,CC,VC.

Phần  II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH KT-XH NĂM 2016

I. PHƯƠNG HƯỚNG CHUNG

Năm 2016 là năm có nhiều ngày lễ lớn, nhất là kỷ niệm 30 năm thành lập huyện (1986-2016) và là năm đầu tiên thực hiện kế hoạch KT-XH 5 năm 2016-2020 của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khoá VIII, hướng đến Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, bên cạnh những thuận lợi, dự báo chung về sự đầu tư từ các chương trình, dự án của Trung ương, tỉnh nhằm thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập cho nhân dân vẫn còn nhiều khó khăn do sự tiềm ẩn rủi ro của nền kinh tế nông nghiệp; hệ thống kết cấu hạ tầng chưa đáp ứng nhu cầu phát triển; nguồn vốn đầu tư chủ yếu dựa vào sự hỗ trợ của cấp trên; chất lượng nguồn nhân lực và các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh còn nhiều bất cập, nên phải ra sức khắc phục khó khăn, huy động tốt các nguồn lực để tiếp tục thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu KT-XH, QPAN, nhất là thực hiện tốt 3 nhiệm vụ đột phá và tạo tiền đề phát triển vững chắc cho những năm tiếp theo.

II. MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHỦ YẾU

             1. Một số chỉ tiêu chủ yếu

             a) Chỉ tiêu về kinh tế

             - Tổng sản lượng lương thực (có hạt) 13.700 tấn.

- Tổng đàn bò  : 11.200 con, trong đó bò lai 82% so với tổng đàn.

- Tổng đàn trâu: 3.800 con.

- Tổng đàn lợn: 15.380 con.

- Trồng mới cao su tiểu điền 160 ha. Trồng rừng 2.500 ha.

- Giá trị sản xuất CN-TTCN: 137 tỷ đồng (CĐ 2010).

- Giá trị sản xuất TM-DV: 624,38 tỷ đồng (CĐ 2010).

- Thu ngân sách từ phát sinh kinh tế tăng 7,5% trở lên so với năm 2015.

- Phấn đấu phát triển ít nhất 01 trang trại.

- Duy trì, nâng cao chất lượng 03 xã đã đạt chuẩn nông thôn mới và phấn đấu cuối năm 2016 toàn huyện bình quân đạt 10,18 tiêu chí/xã, không có xã nào đạt dưới 05 tiêu chí.

b) Chỉ tiêu văn hóa xã hội

- Giảm tỷ lệ hộ nghèo trên 2,5%; tỷ lệ hộ cận nghèo trên 2% so với năm 2015 (tiêu chí cũ).

- Duy trì kết quả phổ cập giáo dục từ bậc mầm non 5 tuổi đến bậc trung học cơ sở. Phấn đấu có 07 xã, thị trấn đạt chuẩn PCGDTHCS mức độ 3.

- Xây dựng Trường Mẫu giáo Hoa Phong Lan đạt chuẩn quốc gia mức độ 1.

- Xây dựng 02 xã đạt chuẩn quốc gia về y tế.

- Duy trì xã văn hóa đã được công nhận. Có từ 60 thôn, khối phố trở lên đạt danh hiệu thôn, khối phố văn hóa, 95% trở lên cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa.

- Khống chế tỷ lệ tăng dân số tự nhiên dưới 1%.

- Khống chế tỷ lệ người sinh con thứ 3 trở lên dưới 13%.

- Giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thể nhẹ cân dưới 10,2%.

c) Các chỉ tiêu về môi trường

- Tỷ lệ hộ sử dụng nước hợp vệ sinh 99,8%;

- Tỷ lệ hộ có buồng tắm và hố xí hợp vệ sinh 85%.

- Tỷ lệ hộ xử lý tốt rác thải 85%.

d) Chỉ tiêu về quốc phòng - an ninh

-  Giao quân đạt 100% chỉ tiêu.

-  Có 85% khu dân cư và hộ gia đình đạt  chuẩn an ninh trật tự.

             III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Tập trung phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

- Ban hành và thực hiện tốt Đề án tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới hướng tới phát triển bền vững. Xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất mới ra diện rộng. Chú trọng phòng, ngừa dịch bệnh và áp dụng các biện pháp KH-KT để nâng cao hiệu quả sản xuất, chăn nuôi. Khuyến khích phát triển các hình thức kinh tế hợp tác và thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

- Tổ chức sơ, tổng kết các cơ chế hỗ trợ của huyện, tỉnh và lồng ghép thực hiện tốt các cơ chế hỗ trợ của tỉnh để phát triển sản xuất nông - lâm nghiệp. Khuyến khích phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại, các mô hình vườn điểm và đẩy mạnh trồng cao su tiểu điền, trồng rừng, gắn phát triển nông nghiệp với công tác phòng chống thiên tai, bảo vệ môi trường sinh thái, bảo vệ sản xuất, tài sản và tính mạng của nhân dân.

- Đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh phù hợp với điều kiện cụ thể và nguồn lực địa phương, ưu tiên nguồn lực đầu tư từ chương trình và đẩy mạnh huy động nội lực để triển khai thực hiện đạt kết quả cao. Duy trì, nâng cao chất lượng 03 xã đã đạt chuẩn nông thôn mới và phấn đấu cuối năm 2016 bình quân toàn huyện đạt 10,18 tiêu chí/xã, không có xã nào đạt dưới 05 tiêu chí.  Hoàn thành việc rà soát, lập kế hoạch  đầu tư XDCB năm 2016 đối với 03 xã Hiệp Thuận, Hiệp Hòa, Bình Sơn (giai đoạn 2016-2020).

2. Về sản xuất  CN-TTCN, thương mại-dịch vụ và du lịch

- Điều chỉnh bổ sung quy hoạch các cụm công nghiệp trên địa bàn. Duy trì gặp gỡ, đối thoại để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp hoạt động ổn định. Khuyến khích xã hội hóa trong sản xuất kinh doanh; phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế hợp tác. Tạo môi trường thuận lợi thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào cụm công nghiệp, nhất là các dự án sử dụng nguồn nguyên liệu sẵn có và giải quyết việc làm cho lao động tại chỗ. Tăng cường hỗ trợ khuyến công cho các mô hình sản xuất công nghiệp chế biến, ngành nghề mới. Củng cố phát triển các loại hình doanh nghiệp, mô hình tổ hợp tác, hợp tác xã trồng và thu mua sản phẩm cây nguyên liệu. Phấn đấu giá trị công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đạt 136,6 tỷ đồng trở lên (CĐ 2010). Hoàn chỉnh, nâng cấp hệ thống điện chiếu sáng nội thị Tân An và một số xã. Phấn đấu có 99,5% số hộ sử dụng điện. Triển khai thực hiện tốt kế hoạch khoa học - công nghệ năm 2016.

- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm. Hưởng ứng tích cực cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Tạo điều kiện để thương mại-dịch vụ phát triển và đẩy mạnh xã hội hóa để nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải, đáp ứng tốt hơn nhu cầu phát triển sản xuất, đi lại, giao lưu kinh tế, văn hóa của nhân dân. Phấn đấu giá trị sản xuất TM-DV: 624,38 tỷ đồng (CĐ 2010).

- Tăng cường quản lý nhà nước về du lịch, triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án quản lý, khai thác KDT Khu V và kế hoạch khai thác du lịch ở Suối Cái, hồ Việt An, Hòn Kẽm Đá Dừng... Phối hợp, hỗ trợ một số doanh nghiệp và hộ sản xuất tạo những sản phẩm truyền thống phục vụ du lịch.

3. Về quy hoạch, đầu tư phát triển hạ tầng

Quản lý tốt quy hoạch và tiếp tục rà soát điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, các quy hoạch chuyên ngành để phát triển bền vững gắn với tiết kiệm tài nguyên, đất đai. Đẩy nhanh tiến độ thi công và hoàn thành các công trình chuyển tiếp[49] chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập huyện. Duy trì và mở rộng quan hệ với các tổ chức phi Chính phủ để thu hút đầu tư. Tăng cường quản lý vốn Nhà nước theo Luật Đầu tư công và tranh thủ tốt các nguồn vốn đầu tư để ưu tiên trả nợ các công trình hoàn thành đã quyết toán, khống chế phát sinh nợ xây dựng cơ bản. Chủ động trong công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư, đáp ứng yêu cầu tiến độ thi công dự án. Nâng cao chất lượng đầu tư từ khâu khảo sát, thiết kế, thi công, giám sát và gắn trách nhiệm của chủ đầu tư với tiến độ và chất lượng công trình. Tăng cường phân cấp và xã hội hóa việc khai thác, bảo trì kết cấu hạ tầng. Triển khai kiên cố hóa mặt đường các tuyến ĐH và BTH giao thông nông thôn giai đoạn 2016-2020. Ban hành và thực hiện tốt Quy chế quản lý không gian kiến trúc đô thị; Quy chế quản lý tải trọng đường giao thông, Quy chế quản lý, sử dụng, duy tu bảo dưỡng các công trình công cộng.

4. Thực hiện có hiệu quả công tác quản lý thu, chi NS và hoạt động tài chính-tín dụng

Rà soát lại các chính sách đã ban hành chuẩn bị cho thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2016 -2020. Đẩy mạnh các biện pháp thu ngân sách nhà nước, phấn đấu thu ngân sách từ phát sinh kinh tế tăng từ 7,5% trở lên so với năm 2015. Quản lý, điều hành chi ngân sách chặt chẽ và triển khai thưc hiện tốt chế độ tiền lương mới. Tích cực thu hồi các khoản tạm ứng đã hết thời hạn, nợ đọng thuế và quyết toán các dự án đã hoàn thành. Tăng cường thực hành tiết kiệm và đấu tranh có hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí trong sử dụng tài sản công, chi tiêu ngân sách nhà nước. Phát huy vai trò của các Ngân hàng bảo đảm đủ nguồn vốn cho vay đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh. Kiểm tra chỉ đạo sử dụng vốn vay đúng mục đích, có hiệu quả, phấn đấu không để phát sinh nợ quá hạn.

5. Tăng cường quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu.

- Triển khai đồng bộ các giải pháp về quản lý hành chính, nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý, sử dụng đất đai. Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2017. Hoàn thành công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho nhân dân, nhất là ba xã vùng cao đúng quy định. Tập trung giải quyết dứt điểm các vụ lấn chiếm đất, tranh chấp, khiếu nại liên quan đến đất đai. Tuyên truyền nâng cao ý thức của cộng đồng trong công tác bảo vệ môi trường và phòng, chống cháy nổ ở các cơ sở sản xuất, cụm công nghiệp, chợ, khu dân cư…

- Kiểm tra xử lý triệt để tình trạng khai thác khoáng sản trái phép. Xây dựng và thực hiện tốt Đề án thu gom, xử lý rác thải ở các cụm công nghiệp, cụm dân cư trên địa bàn huyện.Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia về ứng phó với biến đổi khí hậu.

6. Giải quyết tốt các chế độ chính sách và bảo đảm an sinh xã hội

- Triển khai thực hiện tốt Kế hoạch quy hoạch mạng lưới trường lớp, kế hoạch xã hội hóa giáo dục. Từng bước hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất nhằm đáp ứng các mục tiêu phát triển ngành giáo dục. Chú trọng hiệu quả quản lý giáo dục để nâng cao chất lượng dạy và học. Duy trì các trường đã đạt chuẩn và xây dựng mới 01 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Đẩy mạnh công tác khuyến học-khuyến tài; củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các Trung tâm VH-TT và Trung tâm HTCĐ. Phát huy vai trò và nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm GDTX-HD&DN. Duy trì bền vững kết quả PCGD ở các bậc học, phấn đấu có 07 xã, thị trấn đạt chuẩn PCTHCS mức độ 3. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chương trình hành động số 50-CTr/HU ngày 04/4/2014 của Huyện ủy về thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW  của BCHTƯ vềĐổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.

- Củng cố và nâng cao chất lượng hệ thống y tế từ huyện đến cơ sở, làm tốt công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân gắn với đề cao y đức của người thầy thuốc. Thực hiện tốt công tác y tế dự phòng và các chương trình y tế quốc gia, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm. Quản lý tốt hành nghề y dược tư nhân. Phấn đấu xây dựng 2 xã đạt chuẩn quốc gia về y tế, 99,8% tỷ lệ hộ dùng nước hợp vệ sinh và 85% tỷ lệ hộ có hố xí, nhà tắm hợp vệ sinh.

- Tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chương trình mục tiêu về dân số để giảm sinh vững chắc, phấn đấu tỷ lệ giảm sinh 0,2
tăng dân số tự nhiên dưới 1%, khống chế tỷ lệ người sinh con thứ 3 trở lên dưới 13% và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm. Xây dựng gia đình văn hoá, gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc và tăng cường vai trò của gia đình trong bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em. Xây dựng xã phù hợp với trẻ em, tạo môi trường an toàn, lành mạnh để trẻ em được phát triển toàn diện, giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng về cân nặng còn 10,2%, về chiều cao còn 18%.

- Triển khai thực hiện Chương trình hành động số 51-CTr/HU ngày 05/9/2014 của Huyện ủy về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 của BCH TW Đảng (khóa XI) về phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Tập trung tuyên truyền cổ động và tổ chức tốt các hoạt động chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm, nhất là kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập huyện (1986-2016) và bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Thực hiện tốt kế hoạch xây dựng các thiết chế văn hóa. Đẩy mạnh phong trào văn hóa, thể thao, xây dựng xã, thôn, khối phố, tộc họ, gia đình văn hóa. Phấn đấu có 60 thôn, khối phố, trên 95% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá, chú trọng phát triển thể thao phong trào và tạo nguồn, bồi dưỡng, phát triển thể thao thành tích cao. Tôn tạo, giữ gìn và phát huy các tư liệu, di tích lịch sử cách mạng, giá trị các lễ hội văn hóa truyền thống, các loại hình nghệ thuật dân gian. Kiểm tra các hoạt động văn hoá, xử lý kịp thời những vi phạm.

- Tranh thủ tốt sự hỗ trợ của ngành cấp trên để đầu tư nâng cấp hệ thống truyền thanh cơ sở và duy trì tốt công suất Đài Truyền thanh - Truyền hình, bảo đảm diện phủ sóng truyền hình huyện ở các địa bàn dân cư. Quản lý, sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất để phục vụ nhu cầu nghe nhìn của nhân dân. Thực hiện tốt việc biên tập tin bài gửi báo, đài tỉnh, Trung ương.

- Thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc người có công và đẩy nhanh tiến độ lập hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ cho các đối tượng chính sách. Quy tập hài cốt liệt sĩ vào nghĩa trang và nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ xuống cấp. Lồng ghép có hiệu quả các chương trình, dự án đầu tư để thực hiện mục tiêu giảm nghèo nhanh và bền vững, nhất là ở vùng cao, vùng khó khăn. Tạo điều kiện và khuyến khích hộ nghèo phấn đấu vươn lên thoát nghèo, nâng cao vai trò của các tổ chức đoàn thể trong việc phát triển mạng lưới an sinh xã hội, trợ giúp có hiệu quả các đối tượng chính sách và người nghèo, người dân tộc thiểu số, giảm tỉ lệ hộ nghèo trên 2,5% và hộ cận nghèo trên 2% so với năm 2015. Chú trọng công tác hướng nghiệp, tư vấn lao động, đào tạo nghề, nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề lên 35%. Thực hiện tốt các quy định mới của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014.

- Đối với các xã vùng cao: tiếp tục thực hiện các chương trình, dự án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội miền núi và công tác dân tộc theo chương trình, dự án giảm nghèo bền vững. Thực hiện tái ĐCĐC thôn 6 Phước Trà và xây dựng phương án tái ĐCĐC thôn 6 xã Sông Trà. Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo từ 2-3 % so với năm 2015. Tiếp tục thực hiện tốt Đề án nâng cao năng lực, vai trò NCUT trong ĐBDTTS giai đoạn 2015-2020.

8. Xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, giữ vững tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội

- Tập trung làm tốt công tác quốc phòng địa phương, chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động và phong trào thi đua trong LLVT; duy trì nghiêm trực sẵn sàng chiến đấu từ huyện đến cơ sở; xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận ANND, xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện. Điều chỉnh kế hoạch SSCĐ trong khu vực phòng thủ. Chỉ đạo diễn tập chỉ huy, diễn tập chiến đấu trị an theo cơ chế Nghị quyết 28 của Bộ Chính trị ở các xã. Xây dựng lực lượng DQTV, DBĐV bảo đảm về số lượng, chất lượng. Hoàn thành chỉ tiêu huấn luyện, tập huấn, hội thi, hội thao, giáo dục quốc phòng an ninh cho các đối tượng. Quản lý tốt thanh niên trúng tuyển NVQS và tổ chức giao quân đạt 100% chỉ tiêu. Xây dựng Đề án bảo đảm quốc phòng giai đoạn 2015-2020, định hướng đến năm 2030.

- Tăng cường đấu tranh phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, mại dâm, kiềm chế tai nạn giao thông. Đẩy mạnh các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ, điều tra xử lý kịp thời các vụ án xảy ra và không ngừng nâng cao chất lượng phong trào TDBVANTQ để giữ vững ổn định về ANCT, TTATXH. Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án "Khu dân cư tự quản về ANTT"; Đề án nâng cao năng lực cho lực lượng Công an viên, bảo vệ dân phố và ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án đảm bảo công tác tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020; Đề án “nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo TT ATGT trên địa bàn huyện giai đoạn 2016-2020”.

9. Xây dựng nền hành chính trong sạch vững mạnh, gắn với phát huy dân chủ, nâng cao năng lực quản lý, điều hành của chính quyền

-  Phối hợp chỉ đạo thực hiện tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Tiếp tục xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ CNH,HĐH đất nước. Quản lý, đánh giá, quy hoạch, đào tạo, đề bạt, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ đúng quy định, nhằm đáp ứng yêu cầu trước mắt cũng như đào tạo cán bộ lâu dài. Xây dựng Đề án thành lập Ban Quản lý chợ Việt An và hướng dẫn thành lập Trung tâm VH-TT ở các xã, thị trấn còn lại. Duy trì và mở rộng hệ thống ISO 9001:2008; thực hiện tốt công tác CCHC, kiểm soát thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động tại Bộ phận tiếp nhận và giao trả hồ sơ huyện. Tập trung thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền, quy chế dân chủ, quy chế văn hoá công sở, nâng cao hiệu quả sử dụng thời giờ làm việc, các chương trình công tác, các kết luận của huyện gắn với trách nhiệm cá nhân được phân công. Cập nhật, khai thác tốt cổng thông tin điện tử, phần mềm quản lý văn bản và điều hành công việc (Q.office).

- Tăng cường phối hợp giữa UBND với Mặt trận, các đoàn thể trong việc thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, xây dựng đội ngũ CB,CC,VC đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ mới. Thường xuyên tổ chức đối thoại với nhân dân và giải quyết kịp thời, đúng quy định những tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Tiếp tục thực hiện tốt công tác dân tộc và tôn giáo.

- Duy trì tốt công tác tiếp công dân, giải quyết kịp thời các đơn KN,TC của công dân và thanh tra trên một số lĩnh vực. Đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục các Luật, pháp lệnh mới ban hành và thực hiện tốt công tác đăng ký quản lý hộ tịch, hòa giải, nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự. Thực hiện tốt việc kiểm tra, tự kiểm tra VB QPPL và các quy định của pháp luật về thực hiện bồi thường của Nhà nước.

- Tổng kết công tác TĐ-KT năm 2015, phát động phong trào thi đua yêu nước lập thành tích chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm lớn, các sự kiện trọng đại của đất nước, gắn với việc "học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", trong các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân và kịp thời khen thưởng, động viên, khuyến khích, cổ vũ những cá nhân và tập thể điển hình tiên tiến trong thực hiện nhiệm vụ.

Trên đây là quá trình chỉ đạo, điều hành và kết quả thực hiện các nhiệm vụ chỉ tiêu kế hoạch KT-XH, QPAN năm 2015, phương hướng, nhiệm vụ chỉ tiêu kế hoạch năm 2016.

(Nguồn: trích báo cáo số 275/BC-UBND ngày 01/12/2015 của UBND huyện Hiệp Đức)

[Trở về]

Các tin cũ hơn:

THÔNG BÁO


huyện phước sơn

LIÊN KẾT WEB

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ HIỆP THUẬN, HUYỆN HIỆP ĐỨC
Địa chỉ: Xã Hiệp Thuận - Huyện Hiệp Đức - Tỉnh Quảng Nam
Số điện thoại : (02353)... - Fax: (02353)...
Email:...
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập