Mode:         

Chi tiết tin

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch KT-XH, QP-AN 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2016

Lượt xem: 15514

Năm 2016 là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa VIII, dưới sự chỉ đạo của UBND tỉnh, sự hỗ trợ giúp đỡ của các sở, ban, ngành tỉnh và lãnh đạo trực tiếp của Thường vụ Huyện uỷ, sự giám sát của HĐND, UBND huyện đã phối hợp với Mặt trận, các hội, đoàn thể tập trung chỉ đạo điều hành tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN năm 2016, đến nay kết quả đạt được như sau:

Phần I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NHÀ NƯỚC 6 THÁNG ĐẦU NĂM  2016

         I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND HUYỆN

Trong 6 tháng đầu năm 2016, tình hình chung có những khó khăn nhất định, thời tiết diễn biến bất thường, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt và sản xuất của nhân dân, nhưng trên cơ sở Nghị quyết của Huyện ủy, HĐND huyện, UBND huyện đã ban hành Chương trình công tác năm 2016 và hơn 1.300 văn bản chỉ đạo trên các lĩnh vực. Quá trình chỉ đạo tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, nhất là thực hiện ba nhiệm vụ đột phá Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa VII, VIII đã đề ra. Bên cạnh đó, tích cực quảng bá kêu gọi đầu tư, đào tạo nguồn nhân lực, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh tăng nguồn thu ngân sách, đảm bảo tăng trưởng kinh tế. Tổ chức đối thoại doanh nghiệp, đối thoại nhân dân và làm việc với các ngành, các xã, thị trấn để kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc. Chỉ đạo phát động các phong trào thi đua yêu nước, tuyên truyền các luật, pháp lệnh và thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của cấp trên, công tác cải cách hành chính, dân chủ cơ sở, chính sách dân tộc, tôn giáo.

Chỉ đạo tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 30 năm thành lập huyện (1986-2016); tổng kết nhiệm kỳ HĐND, UBND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 và phối hợp tổ chức thành công cuộc bầu cử Đại biểu QH và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định; đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, thể hiện rõ vai trò cá nhân và chịu trách nhiệm trong việc chỉ đạo, điều hành xử lý công việc. Duy trì tốt chế độ họp định kỳ hàng tháng để đánh giá kết quả thực hiện và triển khai kịp thời các chủ trương của cấp trên. Đồng thời, đã vận dụng linh hoạt và bảo đảm đúng nguyên tắc trong việc tranh thủ các nguồn lực vào quá trình đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, nên hiệu lực, hiệu quả trong chỉ đạo, điều hành của UBND ngày một nâng cao, KT-XH phát triển.

II. LĨNH VỰC KINH TẾ

1. Về nông, lâm nghiệp

Sửa chữa kịp thời hệ thống thuỷ lợi phục vụ sản xuất và áp dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất, nhưng do thời tiết diễn biến bất thường, nên năng suất lúa vụ Đông Xuân 41,48tạ/ha, đạt 78,1%KH, sản lượng lương thực 6.368 tấn, đạt 81,07%KH, bằng 83,15% so với cùng kỳ. Một số loại cây hoa màu năng suất thấp. Vụ Hè Thu do nắng hạn nên diện tích gieo sạ 868 ha, đạt 91% KH. Ban hành Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án và cơ chế hỗ trợ các mô hình sản xuất nông, lâm nghiệp giai đoạn 2016-2020. Tổng kết hoạt động Ban nông nghiệp xã, thị trấn giai đoạn 2010-2015. Khảo sát xây dựng Đề án phát triển KTV, KTTT giai đoạn 2016-2020. Hỗ trợ phát triển mô hình sản xuất, chăn nuôi, số tiền 417,94 triệu. Tổng kết công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2015, triển khai nhiệm vụ năm 2016.

Về chăn nuôi, đầu năm có xảy ra dịch bệnh LMLM tại xã Phước Trà, nhưng đã chỉ đạo dập dịch và tăng cường tiêm phòng[1], không để lây lan ra diện rộng. Tổng đàn trâu 3.680 con (96,8%KH), tổng đàn bò 11.110 con (99,2%KH), trong đó bò lai 8.896 con (chiếm 80,09% so với tổng đàn, đạt 98,6%KH) tổng đàn lợn 15.128 con (98,3%KH). Tổng kết Đề án phối tinh nhân tạo bò giai đoạn 2012-2015 và ban hành Đề án phối tinh nhân tạo bò giai đoạn 2016-2018. Trong 6 tháng đầu năm 2016 đã cấp phát 1.700 liều phối tinh, số bò có chữa 1.384.con.  Duy trì mô hình chăn nuôi lợn thịt thương phẩm tập trung tại xã Quế Bình, Sông Trà.

Về lâm nghiệp, thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về quy hoạch 03 loại rừng theo Quyết định 2462/QĐ-UBND ngày 09/8/2013 của UBND tỉnh. Gieo ươm 60.000 cây giống keo lai Úc cấp hỗ trợ cho các xã, thị trấn trồng thí điểm phát triển tốt. Trồng mới 471 ha rừng, đạt 18,4%KH. Triển khai thực hiện tốt các Chỉ thị của UBND tỉnh[2] và tăng cường kiểm tra, kiểm soát lâm sản, phát hiện và xử lý kịp thời các vụ vi phạm[3].

         2. CN-TTCN, thương mại - dịch vụ, quản lý thị trường

Về CN-TTCN, tổ chức đối thoại doanh nghiệp hỗ trợ hoàn chỉnh các thủ tục, hồ sơ đầu tư vào các CCN. Giá trị sản xuất CN-TTCN 61 tỉ đồng (CĐ 2010), đạt 44,52%KH, giảm 0,32% so với cùng kỳ. Sản lượng điện thương phẩm 4.904.264 kWh. Triển khai kế hoạch sử dụng kinh phí KH&CN và nguồn sự nghiệp khuyến công năm 2016, đã giải ngân nguồn khuyến công 182 triệu (68,42%KH). Phối hợp với ngành Điện và UBND các xã triển khai thực hiện tốt Tiểu dự án nâng cấp và mở rộng lưới điện nông thôn.

Về TM-DV, giá cả tương đối ổn định, đáp ứng nhu cầu mua sắm của nhân dân. Giá trị TM-DV 135,3 tỷ đồng, đạt 21,66%KH, tăng 8,4% so với cùng kỳ.  Tăng cường kiểm tra VSATTP và xử lý kịp thời những vi phạm. Xét cấp giấy đăng ký kinh doanh cho 50 trường hợp[4].  Hoàn thành nâng cấp chợ Việt An. Tích cực hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Phối hợp tổ chức phiên chợ triễn lãm hàng thủ công mỹ nghệ, hàng Việt về nông thôn.

         3. Chương trình xây dựng nông thôn mới và xây dựng Tân An theo hướng đô thị văn minh

        Duy trì, nâng cao chất lượng kết quả các xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM trong năm 2015 (Quế Bình, Quế Thọ, Bình Lâm). Phê duyệt kế hoạch xây dựng NTM và tiếp tục huy động mọi nguồn lực để đầu tư cho 03 xã Hiệp Hòa, Hiệp Thuận, Bình Sơn trong lộ trình 2016-2020 và các xã còn lại. Đến nay bình quân toàn huyện đạt 9,91 tiêu chí/xã[5] (tăng 2,64 tiêu chí/xã so với cùng kỳ). Nguồn vốn đầu tư xây dựng nông thôn mới giải ngân được 15,53 tỷ/16,307 tỷ đồng, đạt 95,26%KH.

         Hoàn chỉnh các thủ tục, hồ sơ liên quan để đầu tư xây dựng nâng cấp, mở rộng các tuyến đường nhánh trên địa bàn thị trấn Tân An. Xây dựng Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị thị trấn Tân An. Làm mới hệ thống panô, áp phích, đèn led trên tuyến đường nội thị Tân An.

4. Tài nguyên và môi trường, thực hiện giao đất, cấp giấy GCN QSDĐ, chuyển nhượng, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp GCNQSDĐ đúng quy định[6]. Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2016 trình cấp thẩm quyền phê duyệt. Thực hiện nghiêm các Chỉ thị của tỉnh về quản lý, bảo vệ khoáng sản[7], đã xử phạt 01 vụ thăm dò khoáng sản trái phép, số tiền 40 triệu đồng. Hoàn thành tổng kiểm tra sử dụng đất lâm nghiệp trên địa bàn. Hướng dẫn các xã triển khai thực hiện tốt phương án thu gom rác thải nông thôn theo Đề án của UBND tỉnh. Xây dựng phương án thực hiện kinh phí sự nghiệp môi trường năm 2016. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày môi trường thế giới (5/6) và Tháng hành động vì môi trường năm 2016. Tham mưu Huyện ủy sơ kết 05 thực hiện Chương trình số 21-CTr/HU ngày 09/9/2011 của Huyện ủy về thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TW ngày 25/4/2011 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

5. Công tác đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, tiếp tục quản lý thực hiện tốt các quy hoạch đã phê duyệt. Tổng nguồn vốn đầu tư XDCB năm 2016 là 64.317 triệu đồng/94 công trình. Đã khởi công mới 16/18 công trình, nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng 13 công trình và đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình chuyển tiếp. Đến nay đã quyết toán 24 công trình, giải ngân XDCB đạt 42,47%KH. Trong quá trình điều hành, đã thực hiện đúng quy trình từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư đến kết thúc xây dựng và quyết toán công trình. Cấp phép xây dựng nhà ở cho nhân dân 15 trường hợp. Thực hiện BTH GTNT được 1,1km/2,79km, đạt 39,4%KH.

        6. Về tài chính, tín dụng, theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện KH KT-XH năm 2016. Đến nay tổng thu ngân sách nhà nước: 192,964 tỷ đồng, đạt 84,8% so với chỉ tiêu tỉnh giao; đạt 84,4 % so với NQ và tăng 1,25% so với cùng kỳ năm 2015. Trong đó, thu phát sinh kinh tế: 11,082 tỷ đồng, đạt 50,4% so với chỉ tiêu tỉnh giao, đạt 48% so với NQ HĐND huyện và tăng 20,6 % so với cùng kỳ năm 2015. Thu quỹ BTTE 139,8 triệu đồng, đạt 53% KH; quỹ ĐƠĐN 375,2 triệu đồng, đạt 75,4% KH; huy động xây dựng Đền Liệt sĩ được 165,5 triệu đồng, đạt 6,5% KH. Tổng chi 151,734 tỷ đồng, đạt 67% so với dự toán tỉnh giao và đạt 66,8% so với NQ, tăng 1% so với cùng kỳ năm 2015. Công tác điều hành thu, chi ngân sách, quản lý công sản, giá cả đúng theo quy định. Thực hiện tốt việc thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tổng giá trị 663,5 triệu đồng/47 hộ ảnh hưởng. Ban hành Chương trình hành động về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2016 và thực hiện tốt Luật phòng, chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí, các Nghị quyết của Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2016.

Hoạt động tiền tệ, tín dụng đáp ứng nhu cầu hoạt động chung trên địa bàn huyện. Hầu hết các nguồn vốn vay qua kiểm tra đều sử dụng đúng mục đích và phát huy hiệu quả. Tổng nguồn vốn cho vay 43 tỷ, nâng tổng dư nợ NHCSXH huyện 208,063 tỷ (NQH 0,01%). Tổng dư nợ NHgNN-PTNT 208 tỉ đồng (NQH 0,23%). Cho vay theo Nghị định 55/2015/NĐ-CP  được 83 tỷ đồng.

7. Công tác ngoại vụ, quản lý chặt chẽ các hoạt động người nước ngoài, có 06 lượt đoàn/42 lượt người nước ngoài đến thăm làm việc và 48 người nước ngoài đến lưu trú. Về phía huyện có 03 người đi Nhật Bản và 17 người đi Thái Lan tham quan học tập. Về nguồn vốn tài trợ PCPNN, đã tiếp nhận được 563 triệu đồng[8] để hỗ trợ trên lĩnh vực giáo dục, chăm sóc sức khỏe người nghèo, trẻ em đặc biệt khó khăn. Tiếp tục duy trì tốt Chương trình tài chính vi mô do tổ chức TNTG tài trợ với số tiền 7,8 tỉ đồng.

8. Thống kê, biên soạn phát hành niên giám thống kê 2015; điều tra diện tích, năng suất các loại cây trồng nông nghiệp vụ Đông Xuân 2015-2016, điều tra định kỳ và chuyên đề khác. Triển khai tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp, thủy sản trên địa bàn huyện.

III. LĨNH VỰC VĂN HOÁ XÃ HỘI

1. Về giáo dục, tập trung các giải pháp duy trì, nâng cao chất lượng ở các cấp học. Kết quả tổng kết năm học 2015-2016, tỷ lệ học lực từ trung bình trở lên ở bậc THPT: 90,l% (tỷ lệ khá, giỏi chiếm 48,67%), tăng 3,1%; bậc THCS: 93,6%, tăng 1,71% so với cùng kỳ (tỷ lệ khá, giỏi chiếm 50%); bậc Tiểu học, tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình lớp học đạt 99,32%; bậc học Mầm non: trẻ có sức khỏe bình thường 94,5%, tăng 0,9%. Học sinh hoàn thành chương trình Tiểu học đạt 99,84%; tốt nghiệp THCS đạt 99,5%. Hoàn thành hồ sơ tuyển sinh năm học 2016-2017. Tham gia dự thi học sinh giỏi đoạt 57 giải cấp tỉnh và nhiều giải khác về hoạt động phong trào. Tổ chức lễ tuyên dương khen thưởng cho 319 học sinh có thành tích tốt trong học tập. Duy trì, giữ vững các chỉ số về công tác PCGD ở các bậc học. Trung tâm GDNN-GDTX phối hợp với các Trường ĐH, CĐ duy trì 2 lớp Đại học với 88 học viên tham gia. Tổng kết 05 năm (2010-2015) về thực hiện Chương trình SEQAP. Ban hành Kế hoạch phát triển giáo dục năm học 2016-2017 và triển khai kế hoạch hoạt động hè năm 2016. Huy động quỹ KH-KT được 101,85 triệu, khen thưởng cho 160 lượt học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học tập với số tiền 23 triệu đồng.

2. Về y tế, duy trì tốt việc chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân, tiếp tục đầu tư xây dựng xã đạt chuẩn quốc gia về y tế và tăng cường các hoạt động tuyên truyền giáo dục sức khoẻ, phòng, chống dịch bệnh gắn với thực hiện tốt công tác VSMT, VSATTP, nên không có ngộ độc thực phẩm xảy ra. Tiếp tục tiêm sởi-rubella cho trẻ em từ 1-14 tuổi. Tăng cường quản lý hành nghề YDTN, đã kiểm tra, xử phạt 03 cơ sở vi phạm, số tiền 6,5 triệu đồng. Tổ chức tốt các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia NSVSMT, Tháng hành động vì chất lượng VSATTP. Phối hợp Đoàn kiểm tra tỉnh về VSATTP phát hiện 20 cơ sở vi phạm, trong đó xử phạt hành chính 01 cơ sở, số tiền 2,3 triệu đồng. Xây dựng Đề án quy hoạch phát triển Trung tâm Y tế giai đoạn 2016-2020 và Đề án cải tiến chất lượng bệnh viện để tăng sự hài lòng của người bệnh trong công tác khám, chữa bệnh. Tiếp nhận đưa vào sử dụng trang thiết bị y tế của Bệnh viện Răng Hàm Mặt TP HCM hỗ trợ. Vận động hiến máu tình nguyện năm 2016, đạt 161% KH.

3. Công tác dân số, gia đình và trẻ em, triển khai thực hiện tốt chiến dịch truyền thông SKSS/KHHGĐ năm 2016. Tổng các biện pháp tránh thai đạt 77,9% KH năm. Phát động phong trào đăng ký xây dựng mô hình câu lạc bộ, thôn, khối phố, xã không có người sinh con thứ 3 trở lên, có 35/40 thôn, khối phố đăng ký không có người sinh con thứ 3 trở lên còn duy trì được chuẩn đăng ký. Tỷ lệ người sinh con thứ 3 trở lên 13,41 %, giảm 1,09% so với cùng kỳ. Triển khai kế hoạch bình đẳng giới năm 2016 và các hoạt động kỷ niệm ngày Quốc tế hạnh phúc, Ngày Gia đình Việt Nam. Duy trì tốt mô hình xã phù hợp với trẻ em. Thăm, tặng quà cho 202 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trị giá 41 triệu đồng. Phối hợp với tỉnh tổ chức các hoạt động nhân Tháng hành động vì trẻ em, Quốc tế thiếu nhi 1-6, đã khám bệnh, cấp thuốc và tặng quà cho trẻ em trị giá 135 triệu. Trên 95% trẻ em trong độ tuổi được tiêm phòng đầy đủ các loại vắc xin. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi SDD về cân nặng 10,59% (giảm 0,75%), về chiều cao 17,34% (giảm 1,09% so với năm 2015).  

4. VH-TT, tổ chức tốt các hoạt động VHVN, TDTT và tuyên truyền, cổ động  kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đảng, đón Xuân Bính Thân, chào mừng 30 năm ngày thành lập huyện, bầu cử đại biểu QH và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Phối hợp tổ chức thành công giải cầu lông đảng viên năm 2016 và giao lưu với các đơn vị bạn. Tổng kết 15 năm thực hiện phong trào TD ĐKD ĐSVH giai đoạn 2000-2015. Tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập huyện (1986 -2016) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Chỉ đạo tổ chức tốt Đại hội TDTT cấp xã lần thứ VIII năm 2016 và tham gia tích cực Hội thi thể thao các DTTS tỉnh Quảng Nam lần thứ I năm 2016[9].

Về thông tin truyền thông, ban hành kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2016 và khai thác tốt Cổng thông tin điện tử huyện.

        Công tác thư viện, xuất bản sách, bảo tồn, bảo tàng được duy trì. Các di tích lịch sử văn hoá, lịch sử cách mạng, thắng cảnh được trùng tu đưa vào quản lý, bảo vệ. Về du lịch, phục vụ gần 2.000 lượt khách đến tham quan KDT và các thắng cảnh trên địa bàn.

5. Hoạt động TT-TH, không ngừng đầu tư trang bị cơ sở vật chất và duy trì tốt các chuyên mục phát thanh, truyền hình. Đến nay 85% địa bàn dân cư phủ sóng phát thanh; 65% phủ sóng truyền hình; có 7/12 xã, thị trấn có đài truyền thanh cơ sở phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị và nhu cầu đời sống tinh thần của nhân dân.

6. Công tác chính sách xã hội, chi trả kịp thời chế độ cho các đối tượng chính sách, số tiền hơn 11,925 tỷ. Thẩm định và đề nghị tỉnh giải quyết được 201/244 hồ sơ hưởng chế độ đối với người tham gia hoạt động cách mạng, nâng tổng số đối tượng được hưởng trợ cấp hàng tháng lên 1.266 trường hợp. Trong tịp Tết đã tiếp và cấp phát đầy đủ 2.126 suất quà của TW trị giá 441,4 triệu đồng; 2.599 suất quà của Tỉnh trị giá 879,9 triệu đồng và 234 suất quà của huyện trị giá 70,2 triệu đồng cho đối tượng chính sách đón Tết. Xây dựng và sửa chữa 02 nhà tình nghĩa, trị giá 90 triệu đồng[10].

Các vấn đề an sinh xã hội được giải quyết kịp thời, đã giải quyết cho 154 đối tượng được hưởng BTXH[11]. Trợ cấp 90 tấn gạo và 832,6 triệu đồng cho hộ nghèo, khó khăn, thường xuyên đau ốm. Triển khai kế hoạch làm nhà ở, kế hoạch lao động - việc làm, XKLĐ, đào tạo nghề năm 2016. Tiếp nhận và triển khai thực hiện tốt các nguồn hỗ trợ từ các chương trình, dự án, các tổ chức trong và ngoài huyện đối với người khuyết tật, công tác giảm nghèo và thoát nghèo[12]. Hoàn thành điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2015[13]. Triển khai kịp thời các văn bản về quản lý sau cai nghiện ma túy, kế hoạch hưởng ứng tuần lễ Quốc gia về VSATLĐ-PCCN, Kế hoạch PCMD năm 2016. 

7. Công tác BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, thực hiện tốt việc cấp sổ BHXH, thẻ BHYT theo quy định. Hoàn thành việc điều tra khảo sát hộ tham gia BHYT, kết quả có 91% dân số tham gia BHYT. 100% người thuộc hộ nghèo, cận nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi được cấp thẻ BHYT (trong đó có 11.776 thẻ BHYTNN và cận nghèo), việc cấp và quản lý thẻ BHYT, sổ BHXH đúng quy định. Tổng thu BHXH, BHYT bắt buộc 16,135 tỷ đồng, đạt 32,9% KH; thu BHXHTN 30,22 triệu, đạt 2,5%KH. Tổng chi BHXH 9,865 tỷ đồng. Công tác tiếp nhận, quản lý hồ sơ và giải quyết chi trả chế độ chính sách, đau ốm, thai sản, tai nạn lao động chặt chẽ, kịp thời.

          8. Công tác dân tộc, miền núi, tổ chức tiếp nhận và lồng ghép các chương trình, dự án phát triển KT-XH vùng cao, vùng ĐBKK với tổng kinh phí 10.810 triệu đồng, nhưng chưa giải ngân[14]. Triển khai phương án TĐC thôn 6 Phước Trà. Tổ chức kiểm tra tình hình đời sống, sản xuất của đồng báo, hỗ trợ 29 tấn gạo và tặng 06 suất quà, trị giá 1,8 triệu đồng cho các đối tượng chính sách gặp hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Vận động Công ty giống Miền Trung hỗ trợ 100 suất quà, trị giá 50 triệu đồng hỗ trợ cho đồng bào DTTS nghèo xã Phước Trà. Tổ chức hội nghị Già làng, Trưởng thôn, những người có uy tín trong đồng bào DTTS và tặng 48 suất quà trị giá 24 triệu đồng nhân dịp tết Nguyên đán. Tiến hành kiểm tra, rà soát, điều chỉnh danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số huyện Hiệp Đức năm 2016 theo đúng quy định. Tổng kết 01 năm thực hiện Chỉ thị 28/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về công tác dân tộc

          IV. QUỐC PHÒNG - AN NINH VÀ XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN

1. Công tác quốc phòng-quân sự địa phương, triển khai nhiệm vụ quốc phòng- quân sự địa phương cấp huyện, xã đúng thời gian quy định. Duy trì trực SSCĐ. Hoàn chỉnh các KH xây dựng lực lượng, KH tác chiến, dân quân, quân lực. Ban hành Đề án bảo đảm quốc phòng giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030. Triển khai kế hoạch diễn tập chiến đấu trị an theo Nghị quyết 28 của Bộ Chính trị. Tổ chức các lớp tập huấn, huấn luyện cho các đối tượng tại huyện và tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng do tỉnh tổ chức. Tiếp nhận quân nhân hoàn thành NVQS về địa phương vào ngạch dự bị. Xây dựng LLDQTV đạt 100% chỉ tiêu. Tổ chức giao quân năm 2016 đảm bảo chất lượng, đạt 100% chỉ tiêu. Tổng kết công tác QP-QSĐP và tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2015, triển khai nhiệm vụ năm 2016. Công tác hậu cần - kỹ thuật bảo đảm quản lý tốt vũ khí đạn dược từ huyện đến cơ sở.

2. Về an ninh trật tự, thực hiện tốt các nghị quyết của Bộ Chính trị về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, ma tuý; bảo vệ an toàn các ngày lễ, Tết, kỷ niệm, bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Tình hình trật tự ATXH, xảy ra 7 vụ - 7 đối tượng, trong đó tội phạm ma túy xảy ra 01 vụ - 02 bị can. Riêng TNGT 06 vụ, làm 05 người chết, 02 người bị thương). Tăng cường tuần tra, kiểm soát giao thông, đã phát hiện và xử lý 814 trường hợp vi phạm (tăng 238 trường hợp so cùng kỳ), phạt hành chính 540,47 triệu đồng[15]. Công tác điều tra, bắt giam giữ đúng người, đúng tội. Tỷ lệ điều tra phá án chung đạt 80%, án chưa rõ thủ phạm đạt 75%. Triển khai thực hiện tốt các đề án có liên quan ANTT và đẩy mạnh phong trào TDBVANTQ, xây dựng khu dân cư tự quản về ANTT. Tổng kết 05 năm (2011-2015) thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia PCTP, PCMT và phòng chống mua bán người. Ban hành Đề án bảo đảm TTATGT giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn huyện.

3. Công tác thanh tra, tiếp dân và giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân được duy trì tốt, hạn chế tình trạng gửi đơn vượt cấp và không có điểm nóng xảy ra. Đã tiếp 230 lượt người (cấp huyện 154 lượt, cấp xã 76 lượt), tăng 28 lượt; nhận 79 đơn (cấp huyện 01 đơn tố cáo, 27 đơn phản ảnh; cấp xã 51 đơn phản ảnh), giảm 02 đơn so cùng kỳ. Nội dung các đơn, thư chủ yếu về lĩnh vực đất đai, chế độ chính sách, đến nay đã giải quyết đạt 88,5% đúng theo quy định và được nhân dân đồng tình. Hoàn thành 03/5 cuộc thanh tra thủ trưởng và 02/4 cuộc thanh tra hành chính, phát hiện sai phạm, thu hồi nộp vào NSNN 81 triệu đồng và kiểm điểm trách nhiệm đối với các cá nhân liên quan.

4. Công tác tư pháp, xây dựng kế hoạch công tác tư pháp và các kế hoạch triển khai nhiệm vụ tư pháp trong năm 2016. Triển khai tuyên truyền các luật mới được Quốc hội ban hành. Rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL theo thẩm quyền và công bố danh mục các văn bản hết hiệu lực năm 2015[16]. Thực hiện tốt việc đăng ký hộ tịch, chứng thực, hòa giải ở cơ sở, kiểm soát thủ tục hành chính và theo dõi chặt chẽ việc thi hành pháp luật.

5. Công tác thi hành án dân sự, tổng số án thụ lý 131 việc, trong đó án có điều kiện thi hành 121  việc, với số tiền 451. 986.000 đồng. Đã thi hành xong 102 việc, đạt 84%. Về tiền đã thi hành 162.370.000 đồng; đạt 36% số tiền có điều kiện thi hành. Đang thi hành: 19 việc, chiếm tỷ lệ 16%.

6. Công tác xây dựng chính quyền, phục vụ chu đáo các kỳ họp HĐND huyện khóa VI, VII, các đoàn kiểm tra của tỉnh. Phối hợp tổ chức tốt bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 đúng quy trình, đảm bảo số lượng[17] và thời gian quy định. Kịp thời kiện toàn các chức danh UBND huyện, xã theo luật định. Công tác quản lý, đào tạo, tuyển dụng, nâng lương, bổ nhiệm, kỷ luật CC,VC, giải quyết chế độ nghỉ hưu đúng quy định. Ban hành quy chế hoạt động Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên. Duy trì hiệu quả công tác CCHC và mở rộng hệ thống TCVN ISO 9001:2008. Cập nhật, khai thác tốt cổng thông tin điện tử; triển khai phần mềm quản lý văn bản và điều hành công việc (Q.office). Xây dựng Đề án đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ CCHC trên địa bàn huyện đến năm 2020 và Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 36a/NQ-CP của Chính phủ về Chính phủ điện tử. Thực hiện tốt công tác QLNN về tôn giáo và hướng dẫn các Hội xã hội đại hội hết nhiệm kỳ đúng quy định. Thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở, Quy chế văn hóa công sở, Chỉ thị 22 của UBND tỉnh.

Tổng kết công tác thi đua- khen thưởng năm 2015, công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 và phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2016. Huyện được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhất. UBND tỉnh tặng Cờ cho 9 tập thể, tặng Bằng khen cho 3 tập thể, 10 cá nhân, 8 tập thể đạt danh hiệu Lao động xuất sắc, 4 Đơn vị quyết thắng và đang đề nghị công nhận 16 CSTĐ cấp tỉnh, 4 Bằng khen tập thể, 6 cá nhân. UBND huyện tặng Giấy khen cho 176 tập thể, 160 cá nhân; công nhận 186 cá nhân và 37 tập thể đạt danh hiệu LĐTT;  57 CSTĐ cấp cơ sở.

Tóm lại, trong 6 tháng đầu năm 2016, các cấp, các ngành từ huyện đến cơ sở  đã tập trung đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết đề ra với nhiều giải pháp tích cực, hiệu quả. Tăng cường chỉ đạo sản xuất nông nghiệp, quản lý nhà nước về thu, chi ngân sách, đầu tư xây dựng, giải quyết những vướng mắc về đất đai. Tổ chức tốt công tác dạy và học, xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia; nâng cao chất lượng phong trào xây dựng đời sống văn hóa. Tổ chức nhiều hoạt động VHVN, TDTT chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm, sự kiện chính trị. Giải quyết kịp thời các chế độ chính sách, vấn đề an sinh xã hội, ổn định đời sống nhân dân; giữ vững tình hình ANCT, TTATXH. Chỉ đạo tốt công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp dân, giải quyết các đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Phối hợp tổ chức thành công lễ kỷ niệm 30 năm thành lập huyện và cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Duy trì nền nếp hoạt động của các cơ quan, xã, thị trấn và việc thực hiện quy chế dân chủ ở xã, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp.

Tuy nhiên, vẫn còn những hạn chế nhất định đó là:

- Trên lĩnh vực kinh tế, các mô hình kinh tế chưa phát triển; tỷ lệ tiêm phòng gia súc ở một số xã đạt thấp; chưa xây dựng được lò giết mổ tập trung. Kiểm tra, xử lý vệ sinh môi trường chăn nuôi, nước thải chưa kịp thời. Chậm ban hành Đề án tiếp tục phát triển KTV, KTTT giai đoạn 2016-2020, Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị thị trấn Tân An. Công tác BTTH, GPMB ở một số dự án và giải quyết tranh chấp đất đai chưa kịp thời. Khai thác nguồn thu còn thấp. Tiến độ thi công một số công trình xây dựng cơ bản còn chậm[18], còn 02 công trình mới chưa khởi công[19], tỷ lệ giải ngân vốn XDCB và các nguồn vốn sự nghiệp đạt thấp. Công tác QLBVR, PCCCR chưa tốt; vận chuyển lâm sản trái phép vẫn còn xảy ra. Cấp giấy CNQSD đất lần đầu cho đồng bào 3 xã vùng cao còn chậm. BQL chợ hoạt động chưa hiệu quả. Huy động nợ đóng góp xây dựng Đền liệt sĩ đạt thấp.

- Trên lĩnh vực văn hóa -xã hội, công tác quản lý của một số trường học thiếu chặt chẽ; bạo lực học đường, học sinh vi phạm ATGT, học sinh bỏ học còn xảy ra; tiến độ xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia chậm; hoạt động TT GDNN-GDTX, TT HTCĐ, TT VH-TT xã hiệu quả thấp, còn lúng túng về cơ chế. Quản lý cơ sở vật chất y tế chưa bảo đảm; kiểm tra VSATTP chưa nghiêm; tỷ lệ người sinh con thứ 3 trở lên còn cao. Quản lý cơ sở vật chất VHTT còn hạn chế; cổ động trực quan một vài thời điểm chưa kịp thời; quản lý công tác gia đình, thông tin truyền thông chưa hiệu quả; hoạt động quảng bá về du lịch còn hạn chế, sức cạnh tranh chưa cao; theo dõi, kiểm tra các dịch vụ văn hóa chưa chặt chẽ. Việc lập hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ chính sách và xây dựng chương trình giảm nghèo giai đoạn 2016-2020 còn chậm; điều tra, bình xét hộ nghèo có nơi chưa chặt chẽ; theo dõi chi trả chế độ cho đối tượng chính sách và BTXH qua hệ thống bưu điện còn nhiều vướng mắc.

- Công tác quản lý điều hành ở một số ngành, xã chưa nghiêm. Trách nhiệm công vụ của một bộ phận CB,CC,VC chưa phát huy. Chuẩn bị nội dung trình kỳ họp HĐND huyện còn chậm; triển khai thực hiện các chương trình, đề án, kết luận của huyện ở một số ngành, xã, thị trấn chưa kịp thời; chất lượng tham mưu còn hạn chế. Giải quyết phản ánh, kiến nghị của công dân qua tiếp dân đôi khi chưa kịp thời. Việc triển khai thực hiện công tác CCHC, quản lý văn bản và điều hành công việc (Q-Office) còn nhiều bất cập.

- Công tác trực SSCĐ ở một số xã chưa bảo đảm quân số. Số vụ vi phạm TTATXH, tai tệ nạn, ATGT có xu hướng gia tăng.  

        Phần II.  NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH KT-XH, QP-AN  6 THÁNG CUỐI NĂM 2016

          I. KINH TẾ

1. Tập trung chỉ đạo sản xuất vụ Hè Thu. Tổng kết năm nông nghiệp 2016, triển khai kế hoạch sản xuất năm 2017 và vụ Đông xuân 2016-2017. Tiếp tục ứng dụng tiến bộ KH-KT vào sản xuất; kiểm tra giống, vật tư nông nghiệp, thuốc bảo vệ thực vật, thú y đảm bảo an toàn dịch bệnh; nâng cao chất lượng đàn gia súc, gia cầm theo hướng chăn nuôi hàng hóa và kêu gọi đầu tư xây dựng lò giết mổ tập trung trên địa bàn huyện. Triển khai thực hiện tốt Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp và các cơ chế hỗ trợ phát triển sản xuất nông - lâm nghiệp. Ban hành Đề án tiếp tục phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại giai đoạn 2016-2020.

2. Triển khai thực hiện phương án PCTT&TKCN năm 2016 theo các Chỉ thị của tỉnh[20]  và có biện pháp chống hạn hiệu quả. Vận động các hộ dân ở những nơi có nguy cơ sạt lỡ đến nơi ở mới an toàn. Quản lý sử dụng có hiệu quả nguồn bù miễn thu thủy lợi phí và quyết toán đúng quy định. Thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia về ứng phó với biến đổi khí hậu.

3. Thường xuyên kiểm tra chất lượng giống cây trồng và đẩy mạnh trồng rừng trong nhân dân, thực hiện tốt mô hình điểm trồng keo nuôi cấy mô. Tăng cường các biện pháp QLBVR, PCCCR, quản lý 3 loại rừng và kiểm tra, xử lý kiên quyết những trường hợp phá rừng, lấn chiếm đất rừng, khai thác, vận chuyển, mua bán gỗ, động vật hoang dã trái phép.

4. Đẩy mạnh phát triển CN-TTCN, TM-DV, du lịch và chương trình khuyến công, phấn đấu đạt giá trị CN-TTCN theo NQ đề ra. Duy trì đối thoại tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hoạt động ổn định. Tạo điều kiện thành lập các Tổ hợp tác và HTX. Tiếp tục điều chỉnh các CCN cho phù hợp. Đẩy mạnh công tác quản lý thị trường, phát hiện và xử lý nghiêm những vụ vi phạm. Thành lập Ban quản lý chợ Việt An và hướng dẫn các chợ đi vào hoạt động hiệu quả. Hưởng ứng tích cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và thực hiện tốt kế hoạch KH&CN, khuyến công năm 2016. Tham mưu Huyện ủy tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 02-NQ/HU về phát triển công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp và thương mại - du lịch.

Tăng cường quảng bá về du lịch, triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án quản lý, khai thác Khu di tích Khu V. Phối hợp hỗ trợ một số doanh nghiệp và hộ sản xuất tạo những sản phẩm truyền thống phục vụ du lịch.

5. Thực hiện tốt việc giao đất, cho thuê đất và hoàn thành công tác cấp giấy chứng nhận QSD đất lần đầu cho nhân dân, nhất là ba xã vùng cao. Kiểm tra việc sử dụng đất quốc phòng báo cáo tỉnh đúng quy định. Tập trung giải quyết dứt điểm các vụ lấn chiếm đất, tranh chấp, khiếu nại liên quan đến đất đai và môi trường, kịp thời xử lý nghiêm các vụ vi phạm. Hoàn thành báo cáo kết quả rà soát đất lâm nghiệp trên địa bàn. Lập kế hoạch sử dụng đất năm 2017, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và rà soát điều chỉnh bảng giá đất 2017. Ban hành Đề án về công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện giai đoạn 2016-2020.

6. Tăng cường công tác quản lý đầu tư xây dựng và quản lý các quy hoạch được duyệt. Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án, nghiệm thu, quyết toán, giải ngân các công trình XDCB, các chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM và chương trình giảm nghèo bền vững. Tiếp tục duy trì, nâng chất các xã đã được công nhận NTM trong năm 2015 và tập trung xây dựng các xã đã được phê duyệt giai đoạn 2016-2020 (Hiệp Thuận, Hiệp Hòa, Bình Sơn) và các xã còn lại, phấn đấu cuối năm bình quân toàn huyện đạt 10,18 tiêu chí/xã, không có xã nào đạt dưới 05 tiêu chí. Hoàn thành thủ tục đề nghị tỉnh cho chủ trương mở rộng quy mô và đầu tư xây dựng thị trấn Tân An theo hướng đô thị văn minh. Ban hành Quy chế quản lý quy hoạch và kiến trúc đô thị thị trấn Tân An, Đề án phát triển hệ thống GTNT trên địa bàn huyện Hiệp Đức giai đoạn 2016 - 2020. Tham mưu Huyện ủy sơ kết 06 năm thực hiện Nghị quyết 03-NQ/HU ngày 31/12/2010 của Huyện ủy về tiếp tục xây dựng thị trấn Tân An theo hướng đô thị văn minh.

7. Rà soát đôn đốc thực hiện các chỉ tiêu KH KT-XH năm 2016. Khai thác mạnh các nguồn thu; thực hiện thu đúng, thu đủ, kịp thời, phấn đấu tăng thu, tiết kiệm chi. Giải ngân kịp thời các nguồn vốn hỗ trợ phát triển sản xuất chương trình 135, QĐ 102, QĐ 755, QĐ 33 và NTM. Thực hiện tốt Luật Phòng, chống tham nhũng và Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, điều hành NSNN theo đúng Luật Ngân sách và Nghị quyết HĐND huyện. Lập KH KT-XH, dự toán thu chi ngân sách, XDCB năm 2017 và chuẩn bị hồ sơ dự án cơ hội đầu tư năm 2017. Hoàn thành giao chỉ tiêu 2017 cho các ngành, các xã, thị trấn trước 31/12/2016. Xây dựng và giao kế hoạch huy động quỹ phòng chống thiên tai năm 2016. Hoàn thành thu các loại quỹ và tiếp tục huy động nợ đóng góp xây dựng Đền liệt sĩ. Nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng, hạn chế tỷ lệ nợ quá hạn.

          II. VĂN HOÁ XÃ HỘI

1. Về giáo dục, tăng cường quản lý cơ sở vật chất và tổ chức tốt hoạt động hè. Thực hiện tốt Kế hoạch quy hoạch mạng lưới trường lớp, kế hoạch phát triển giáo dục và nhiệm vụ năm học 2016- 2017, kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn và chính trị hè 2016. Đẩy mạnh các biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chất lượng đội ngũ giáo viên và tích cực xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia. Duy trì có hiệu quả các chương trình, dự án đầu tư cho giáo dục. Phát huy vai trò và nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm GDNN-GDTX, Trung tâm HTCĐ. Triển khai thực hiện tốt Quyết định 89/QĐ-TTg ngày 09/01/2013 và Quyết định 281/QĐ-TTg ngày 20/02/2014  của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh phong trào học. Duy trì và nâng cao các chỉ số PCGD ở các bậc học. Tổng kết Nghị quyết 85/2010/NQ-HĐND của HĐND huyện về PCGDMN cho trẻ 5 tuổi giai đoạn 2010-2015. Tiếp tục vận động xây dựng Quỹ KH-KT.

2. Củng cố và nâng cao chất lượng hệ thống y tế từ huyện đến cơ sở. Quản lý chặt chẽ hành nghề y, dược tư nhân. Thực hiện tốt các chương trình y tế quốc gia. Phấn đấu cuối năm 2016 xã Hiệp Thuận, Quế Lưu đạt chuẩn quốc gia về y tế. Triển khai thực hiện tốt Chiến dịch truyền thông "Hành trình 10 triệu bàn tay sạch". Duy trì tốt việc kết nghĩa với Bệnh viên C Đà Nẵng.

3. Thực hiện tốt các chương trình mục tiêu về dân số, kế hoạch bình đẳng giới năm 2016. Tăng cường vai trò của gia đình trong BV,CSGDTE và phát huy hiệu quả mô hình câu lạc bộ “Gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”. Tiếp tục xây dựng và kiểm tra công nhận xã, thị trấn đạt tiêu chuẩn xã phù hợp với trẻ em.

        4. Nâng cao chất lượng phong trào TDĐKXDĐSVH theo hướng xây dựng NTM, đô thị văn minh. Tăng cường quản lý các hoạt động văn hoá, dịch vụ văn hoá, thể thao. Tham mưu Huyện ủy sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 01/12/2011 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng tạo bước phát triển mạnh mẽ về TDTT. Tổng kết Nghị quyết 32/2013/NQ-HĐND ngày 06/5/2013 của HĐND huyện về việc nâng cao chất lượng phong trào TD ĐKXD ĐSVH giai đoạn 2013-2016. Làm tốt công tác bảo tồn, phát huy các loại hình văn hóa truyền thống, di tích lịch sử cách mạng gắn với phát triển dịch vụ du lịch trên địa bàn huyện. Ban hành Đề án khôi phục và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống địa phương. Củng cố, nâng cao chất lượng dịch vụ của bưu điện, viễn thông.

5. Tiếp tục tuyên truyền kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 và tổ chức tốt việc thu, phát sóng TT-TH. Nâng cấp, sửa chữa và quản lý, sử dụng có hiệu quả Đài truyền thanh cơ sở. Thực hiện tốt việc biên tập tin bài gửi báo, đài tỉnh, trung ương.

         6. Đẩy mạnh phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” và thực hiện tốt các chế độ chính sách cho người có công cách mạng; các chương trình, dự án giảm nghèo, các chế độ cho người nghèo, các đối tượng bảo trợ xã hội, học sinh, sinh viên. Hoàn thành lập hồ sơ đề nghị tặng thưởng Huân chương Độc lập cho các gia đình có đủ điều kiện. Quy tập tất cả hài cốt liệt sĩ đã phát hiện vào nghĩa trang và hoàn thành nâng cấp NTLS xã Bình Lâm. Tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 69 năm Ngày TBLS (27/7/1947-27/7/2016). Thực hiện tốt Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn và hoàn thành điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2016. Ban hành Chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 2020.

7. Đẩy mạnh thực hiện các chương trình, dự án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội miền núi và công tác dân tộc theo chương trình, dự án giảm nghèo bền vững, nhằm từng bước thu hẹp khoảng cách giữa các vùng trong huyện. Hoàn thành phương án tái định cư thôn 6 Phước Trà, thôn 1 Phước Gia. Tiếp tục thực hiện tốt Đề án nâng cao năng lực, vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2020.

III. CÔNG TÁC QUỐC PHÒNG AN NINH, XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN

1. Tiếp tục thực hiện tốt các Chương trình hành động của Huyện ủy về xây dựng huyện thành khu vực phòng thủ vững chắc, về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Duy trì trực SSCĐ, bảo vệ an toàn các mục tiêu trọng yếu. Chỉ đạo diễn tập chỉ huy và tổ chức tốt diễn tập chiến đấu phòng thủ ở 03 xã Quế Bình, Bình Lâm, Hiệp Thuận. Hoàn thành chỉ tiêu huấn luyện, hội thi, hội thao, giáo dục và bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho các đối tượng. Chuẩn bị các điều kiện giao quân năm 2017 đảm bảo chất lượng, đạt 100% chỉ tiêu. Tổng kết nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương năm 2016 và 20 năm thực hiện Pháp lệnh Dự bị động viên (1996-2016).

2. Tăng cường đấu tranh phòng, chống hiệu quả các loại tội phạm và kiềm chế TNGT, giữ vững ANCT và TTATXH trên địa bàn huyện. Đẩy mạnh các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ, điều tra xử lý kịp thời các vụ án xảy ra. Nâng cao chất lượng phong trào TDBVANTQ và duy trì phát huy tốt mô hình Khu dân cư tự quản về ANTT, Đề án nâng cao năng lực cho lực lượng Công an viên, bảo vệ dân phố. Thực hiện tốt Đề án bảo đảm ANTT trên địa bàn huyện giai đoạn 2016-2020 và ban hành Đề án đảm bảo công tác tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù trên địa bàn huyện giai đoạn 2016 - 2020.  

3. Duy trì tốt công tác tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với nhân dân và giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Hoàn thành thanh tra theo kế hoạch và kiểm tra chặt chẽ việc thực hiện các kết luận sau thanh tra của các cơ quan, đơn vị liên quan. Đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục các luật, pháp lệnh, các văn bản dưới luật mới ban hành và thực hiện tốt công tác đăng ký quản lý hộ tịch, chứng thực, hòa giải, thi hành án. Thực hiện tốt tự kiểm tra, kiểm tra  VBQPPL theo thẩm quyền.

4. Tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy sau bầu cử đại biểu HĐND huyện, xã. Ban hành Quy chế hoạt động của UBND huyện, xã nhiệm kỳ 2016-2021. Hướng dẫn thành lập Trung tâm Văn hóa - Thể thao ở các xã, thị trấn còn lại. Triển khai thực hiện tốt Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 03-NQ/TU của Tỉnh ủy về cải cách hành chính. Xây dựng, áp dụng HTQLCL cho 100% TTCH theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008; cập nhật, khai thác tốt cổng thông tin điện tử, phần mềm quản lý văn bản và điều hành công việc (Q.office). Chuẩn bị chu đáo các điều kiện, nội dung phục vụ các kỳ họp HĐND huyện. Tăng cường kiểm tra, kiểm điểm trách nhiệm các đơn vị, địa phương không hoàn thành nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Ban hành Đề án quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập; quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các đơn vị sự nghiệp trực thuộc phòng, ban chuyên môn và các hội đặc thù.

Thực hiện tốt Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới và các Quy chế, Kế hoạch phối hợp giữa HĐND, UBND với Mặt trận, các hội, đoàn thể trong thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Quản lý tốt hoạt động của các Hội xã hội , hướng dẫn các tôn giáo tổ chức sinh hoạt đúng pháp luật.

5. Tiếp tục phát động mạnh mẽ các phong trào thi đua yêu nước; sơ kết từng đợt thi đua, xét chấm điểm thi đua năm 2016. Chú trọng tuyên truyền nhân rộng các điển hình tiên tiến, gắn tổ chức các phong trào thi đua yêu nước với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhằm thực hiện thắng lợi chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Trên đây là quá trình chỉ đạo điều hành và kết quả thực hiện các nhiệm vụ chỉ tiêu KH KT-XH theo NQ HĐND huyện ở 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2016./.     

(Nguồn: trích Báo cáo số 152/BC-UBND ngày 05/7/2016 của UBND huyện Hiệp Đức)

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

THÔNG BÁO


huyện phước sơn

LIÊN KẾT WEB

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ HIỆP THUẬN, HUYỆN HIỆP ĐỨC
Địa chỉ: Xã Hiệp Thuận - Huyện Hiệp Đức - Tỉnh Quảng Nam
Số điện thoại : (02353)... - Fax: (02353)...
Email:...
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập