Mode:         

Chi tiết tin

Hiệp Thuận tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 55 năm, 30 năm tuổi đảng và Hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2024, triển khai các văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và của cấp ủy các cấp ban hành trong quý 1 năm 2024.

Lượt xem: 12

Vào sáng ngày 11/6/2024, tại Nhà văn hóa xã Hiệp Thuận, Đảng ủy xã Hiệp Thuận tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu 55, 30 năm tuổi đảng và tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2024, triển khai các văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và của cấp ủy các cấp ban hành trong quý 1 năm 2024.

Tham dự buổi Lễ trao tặng Huy hiệu 55, 30 năm tuổi đảng cho đảng viên có đ/c Nguyễn Văn Tiển, Ủy viên Ban Thường vụ, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Hiệp Đức phụ trách xã Hiệp Thuận, cùng các đ/c trong Ban Chấp hành Đảng bộ, Thường trực HĐND, UBND, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội, đại diện lãnh đạo Trạm Y tế, trường Mẫu giáo Hoa Anh Đào, cán bộ công chức, không chuyên trách của xã, Bí thư Chi bộ trực thuộc và toàn thể đảng viên trong Đảng bộ.


Đ/c Nguyễn Văn Tiển, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy-CHT Ban CHQS huyện Hiệp Đức
 trao tặng Huy hiệu 55 năm, 30 năm cho đảng viên.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Văn Tiển, Ủy viên Ban Thường vụ, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Hiệp Đức phụ trách xã Hiệp Thuận chúc mừng, ghi nhận, biểu dương và bày tỏ sự trân trọng với những đóng góp của đảng viên Nguyễn Đức Quảng và đảng viên Mai Tấn Lựu trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Khẳng định việc nhận Huy hiệu Đảng là vinh dự, niềm tự hào của cá nhân, gia đình, chi bộ và Đảng bộ xã. Đồng thời mong muốn các đồng chí đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đóng góp sức lực, trí tuệ, tích cực hơn nữa trong xây dựng Chi bộ, Đảng bộ trong sạch vững mạnh và tạo điều kiện giúp đỡ đảng viên trẻ thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị tại địa phương.


Đ/c Nguyễn Văn Tiển, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy-CHT Ban CHQS huyện Hiệp Đức
 phát biểu tại buổi Lễ trao Huy hiệu Đảng

Các đồng chí đảng viên vinh dự được nhận Huy hiệu Đảng đợt này đều bày tỏ niềm xúc động trước sự quan tâm, ghi nhận của Đảng đối với các đảng viên và nguyện hứa sẽ tiếp tục  nêu cao vai trò tiền phong, gương mẫu, đóng góp trí tuệ, sức lực cho sự nghiệp cách mạng; là tấm gương sáng trong xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong tổ chức Đảng ở địa phương; giáo dục đảng viên trẻ, vận động gia đình, nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tại địa phương.


Đảng viên Nguyễn Đức Quảng được trao tặng Huy hiệu 55 năm phát biểu tại buổi Lễ trao Huy hiệu Đảng

Đảng viên Mai Tấn Lựu được trao tặng Huy hiệu 30 năm phát biểu tại buổi Lễ trao Huy hiệu Đảng

Tại Hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề năm 2024 và triển khai một số văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và của cấp ủy các cấp ban hành trong quý 1 năm 2024, các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng xã là báo cáo viên đã quán triệt, triển khai các văn bản chỉ đạo đó là: Chỉ thị số 27-CT/TW, ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Chỉ thị số 29-CT/TW, ngày 05/01/2024 của Bộ Chính trị về công tác phổ cập giáo dục, giáo dục bắt buộc, xóa mù chữ cho người lớn và đẩy mạnh phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông; Chỉ thị số 31-CT/TW, ngày 19/3/2024 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác an toàn, vệ sinh lao động trong tình hình mới; Kết luận số 69-KL/TW, ngày 11/01/2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 01/11/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế và Kế hoạch số 391-KH/TU, ngày 18/3/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 69-KL/TW; Kết luận số 70-KL/TW, ngày 31/01/2024 của Bộ Chính trị về phát triển thể dục, thể thao trong giai đoạn mới; Kết luận số 72-KL/TW, ngày 23/2/2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW, ngày 16/01/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại; Nghị quyết số 46-NQ/TW, ngày 20/12/2023 của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới; Chỉ thị số 30-CT/TW, ngày 05/02/2024 của Ban Bí thư về công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới; Kế hoạch số 360-KH/TU, ngày 23/01/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam và Kế hoạch số 137-KH/HU, ngày 06/3/2024 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tổ chức các hoạt động tổng kết 50 năm nền văn học, nghệ thuật Việt Nam sau ngày đất nước thống nhất (30/4/1975 - 30/4/2025); Kế hoạch số 397-KH/TU, ngày 26/3/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam và Kế hoạch số 139-KH/HU, ngày 03/4/2024 của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024; Chương trình hành động số 52-CTr/TU, ngày 18/3/2024 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới trên địa bàn tỉnh, gắn với quán triệt Kế hoạch số 140-KH/HU, ngày 05/4/2024 của Huyện ủy về thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW.Quyết định 1207-QĐ/TU, ngày 18/01/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Bảng danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương của hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở; Quyết định số 1303-QĐ/TU, ngày 29/3/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở cấp tỉnh; Chương trình số 57-CTr/HU, ngày 29/02/2024 của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW, ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới. Kế hoạch số 133-KH/HU, ngày 31/01/2024 của Ban Thường vụ Huyện ủy về công tác thông tin đối ngoại năm 2024; Kế hoạch số 135-KH/HU, ngày 04/3/2024 của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Kết luận số 62-KL/TW, ngày 02/10/2023 của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Chương trình số 59-CTr/HU, ngày 05/4/2024 của Huyện ủy thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TU, ngày 08/12/2023 của Tỉnh ủy Quảng Nam khóa XXII về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới; Thông báo số 699-TB/TU, ngày 08/3/2024 về kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại phiên họp ngày 06/3/2024 về công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh; Công văn số 637-CV/HU, ngày 15/3/2024 của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Thông báo số 699-TB/TU.


Đ/c Tăng Văn Chiến, Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND-Báo cáo viên của huyện
 quán triệt và triển khai các văn bản tại Hội nghị

Đ/c Trần Thị Ánh Tuyết, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy
 triển khai, quán triệt một số văn bản chỉ đạo tại Hội nghị

Đ/c Mai Tấn Lựu, Phó Bí thư-Chủ tịch UBND xã quán triệt và triển khai một số văn bản tại Hội nghị

Ngoài ra, các đại biểu đã được nghe đồng chí Trần Thị Ánh Tuyết – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy quán triệt Chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng, phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người, góp phần xây dựng Quảng Nam thành tỉnh phát triển khá của cả nước vào năm 2030” năm 2024. Đồng thời, chỉ đạo đưa nội dung Chuyên đề năm 2024 vào chương trình công tác, trong sinh hoạt chuyên đề của chi bộ, cơ quan; trong đó, chú trọng nhận diện các biểu hiện cụ thể về tình trạng né tránh, đùn đẩy, làm việc cầm chừng, sợ trách nhiệm không dám làm của một bộ phận cán bộ, đảng viên; đề ra các giải pháp để chấn chỉnh, khắc phục và xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm. Bên cạnh đó, chỉ đạo tập trung thực hiện tốt công tác tuyên truyền nội dung Chuyên đề năm 2024; các chi bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả chuyên đề năm 2024 bằng những hành động, việc làm cụ thể, thiết thực; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên,...


Quang cảnh Hội nghị 

Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và của cấp ủy các cấp có ý nghĩa và vai trò rất quan trọng nhằm giúp cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, các ban, ngành, Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong toàn xã, nắm vững những nội dung cơ bản, cốt lõi trong văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cấp ủy các cấp trên các lĩnh vực. Qua đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu sắc trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và Nhân dân; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong việc triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, quan điểm chỉ đạo, nhiệm vụ, giải pháp về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn xã.

Tác giả: Thúy Hằng

Nguồn tin: Văn phòng Đảng ủy

[Trở về]

Các tin cũ hơn:

THÔNG BÁO


huyện phước sơn

LIÊN KẾT WEB

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ HIỆP THUẬN, HUYỆN HIỆP ĐỨC
Địa chỉ: Xã Hiệp Thuận - Huyện Hiệp Đức - Tỉnh Quảng Nam
Số điện thoại : (02353)... - Fax: (02353)...
Email:...
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập