Mode:         

Chi tiết tin

Về việc đăng ký thực hiện Dự án “Chăn nuôi bò nái sinh sản kết hợp với tiêu thụ bò thịt” - Dự án 2 thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2024

Lượt xem: 40

- Thực hiện Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025; Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ Quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; Nghị định 38/2023/NĐ-CP ngày 24/6/2023 về sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2022 của chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia;

          - Căn cứ Nghị quyết số 15/2023/NQ-HĐND ngày 22/9/2023 về sửa đổi, bổ sung tên gọi và một số điều của Nghị quyết số 24/2022/NQHĐND ngày 14 tháng 10 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định nội dung, mức hỗ trợ và trình tự, thủ tục, mẫu hồ sơ lựa chọn dự án, đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022 - 2025.

 - Thực hiện Quyết định số 1275/QĐ-UBND ngày 30/5/2024 của UBND huyện Hiệp Đức về việc phân bổ kinh phí sự nghiệp Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2024.

- Căn cứ biên bản cuộc họp ngày 01/7/2024 của UBND xã Hiệp Thuận về việc lấy nhu cầu thực hiện dự án,

Để triển khai thực hiện có hiệu quả Dự án “Chăn nuôi bò nái sinh sản kết hợp với tiêu thụ bò thịt” - Dự án 2 thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2024. Nay, UBND xã Hiệp Thuận thông báo cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trong và ngoài xã Hiệp Thuận có nhu cầu tham gia dự án trên với các thông tin như sau:

* Đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trong và ngoài xã Hiệp Thuận (Đơn vị chủ trì liên kết) đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

- Có đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật và được thành lập trước thời điểm dự án được phê duyệt, hoạt động phù hợp với đối tượng cây trồng, vật nuôi, sản phẩm tiểu thủ công nghiệp được Dự án hỗ trợ.

- Có năng lực phù hợp với vai trò của mình trong liên kết sản xuất. Nguồn vốn đối ứng là tài sản hoặc tiền mặt của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia vào dự án không bao gồm các tài sản đã được hình thành trước khi dự án được phê duyệt (máy móc, thiết bị, nhà xưởng,…).

- Có giấy chứng nhận hoặc cam kết bảo đảm các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, an toàn thực phẩm, an toàn dịch bệnh và bảo vệ môi trường.

- Dự án, kế hoạch liên kết phải xác định được kết quả về chỉ số tạo việc làm, mức tăng thu nhập, đóng góp phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương theo kế hoạch năm và thời điểm kết thúc dự án.

- Đơn vị chủ trì liên kết và các đối tượng liên kết phải có hợp đồng hoặc biên bản hợp tác về đào tạo, hỗ trợ kỹ thuật, cung ứng vật tư, dịch vụ đầu vào, tổ chức sản xuất, thu hoạch, sơ chế, chế biến, thu mua, tiêu thụ sản phẩm.

- Dự án, kế hoạch liên kết phải đảm bảo tối thiểu 50% người dân tham gia thuộc đối tượng hỗ trợ của chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, trong đó ưu tiên nguồn lực thực hiện dự án có trên 70% người dân tham gia là đối tượng thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, người có công với cách mạng, phụ nữ thuộc hộ nghèo, người khuyết tật.

- Dự án, kế hoạch liên kết phải phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

- Đơn vị chủ trì liên kết phối hợp với UBND xã tiến hành khảo sát, lập, đăng ký thực hiện Dự án mô hình giảm nghèo hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị năm 2024 theo đúng quy định tại khoản 2, mục III, Điều 1 Quyết định số 90/QĐ-TTg; Nghị định số 27/2022/NĐ-CP; Điều 6, Chương II Thông tư số 09/2022/TT-BLĐTBXH.

Nội dung hồ sơ đề xuất thực hiện dự án phải xác định rõ: Năng lực của đơn vị chủ trì liên kết; phương án, kế hoạch sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm, cung ứng dịch vụ; dự toán chi tiết theo năm kế hoạch; các chỉ số đầu ra chính gắn với các mốc thời gian thực hiện dự án; bản sao công chứng hợp đồng hoặc biên bản ký kết giữa đơn vị chủ trì liên kết và đối tượng liên kết; bản sao chụp các chứng nhận hoặc bản cam kết về tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, an toàn thực phẩm, an toàn dịch bệnh và bảo vệ môi trường; nội dung, mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước; dự kiến kết quả thực hiện theo năm ngân sách và đến thời điểm kết thúc dự án liên kết; đối tượng tham gia; chế tài xử lý và cơ chế thu hồi vốn hỗ trợ từ ngân sách nhà nước trong trường hợp đơn vị chủ trì liên kết vi phạm cam kết và các nội dung khác có liên quan (nếu có).

* Thời gian đăng ký: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 08/7/2024, mọi thông tin đăng ký về UBND xã (qua đ/c Mai Nhi Nguyệt - Công chức VH-XH, số điện thoại: 0966480303) trước ngày 08/7/2024 để tổng hợp báo cáo, tham mưu UBND xã tổ chức thẩm định theo quy định.


Trích từ Thông báo số 506/TB-UBND, ngày 27/6/2024 của UBND xã Hiệp Thuận.Trích từ Thông báo số 506/TB-UBND, ngày 27/6/2024 của UBND xã Hiệp Thuận.

Nguồn tin: VP

[Trở về]

Các tin cũ hơn:

THÔNG BÁO


huyện phước sơn

LIÊN KẾT WEB

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ HIỆP THUẬN, HUYỆN HIỆP ĐỨC
Địa chỉ: Xã Hiệp Thuận - Huyện Hiệp Đức - Tỉnh Quảng Nam
Số điện thoại : (02353)... - Fax: (02353)...
Email:...
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập